پیشنهاد جدید ایران برای احیای برجام

 

آرمانامروز / سعيد شمس: در حالي که جوزپ بورل در روزهاي اخير اذعان داشته که پيشنهاد جديدي براي حلوفصل اختلافات ندارد و در شرايطي که فضاي سياسي ايالات متحده در آستانه انتخابات مياندورهاي کنگره امکان مانور چنداني را به دولت جو بايدن نميدهد، بايد در انتظار واکنش طرف هاي غربي بود تا مشخص شود که پيشنهاد جديد تهران گره از کار احياي برجام باز کرده يا به کورتر شدن آن خواهد انجاميد.

با اين همه منابع آگاه به مذاکرات ادعا کردند که در پاسخ دوم ايران به پيشنهاد اروپايي احياي برجام و در واکنش به موضع ايالات متحده در اين رابطه، خواهان اين شده که پرونده پادماني در ميانه جدول زمانبندي توافق و نه در روز بازاجرا احاله شود -امري که موجب دلسردي طرف هاي غربي شد.

در اين شرايط، شنيده شده اخيرا تهران خواستار دريافت تضمينهايي از طرفهاي توافق شده که بر اساس آن تا پيش از روز «امضاي توافق» -اولين مرحله جدول زمانبندي توافق- آژانس پرونده پادماني را کنار بگذارد. بدين ترتيب اجرايي شدن توافق از همان روز اول منوط به حل وفصل چنين مسئلهاي شده و در طي پروسه اجرايي شدن هيچ گونه اختلافي در اين زمينه وجود نداشته باشد.

با توجه به پافشاري طرفهاي غربي مبني بر فرا برجامي بودن اين مسئله، واکنش آنها به چنين پيشنهادي کليدي خواهد بود. در شرايطي که فضاي سياسي ايالات متحده در آستانه انتخابات مياندورهاي کنگره امکان مانور چنداني را به دولت جو بايدن نميدهد، بايد در انتظار واکنش طرف هاي غربي بود تا مشخص شود که پيشنهاد جديد تهران گره از کار احياي برجام باز کرده يا به کورتر شدن آن خواهد انجاميد.

در همينرابطه «آرمانامروز» با شعيببهمن و جلالساداتيان گفت‌‌وگو کردهايم که اظهاراتشان در زير ميآيد»

 

نيويورک ميتواند گره برجام را باز کند

تحليلگر مسايل بينالملل در گفتوگو با «آرمانامروز» اظهار داشت: برجام مسالهاي است که نه فقط براي ايران، بلکه براي کشورهاي ديگر هم اهميت دارد. بههمين دليل اجماعجهاني نياز است تا اين گره بينالمللي باز شود. در همين راستا ميتوان گفت، برگزاري اجلاس سالانه سازمانملل فرصتي خوب براي برطرف شدن اختلاف ديدگاهها در خصوص فعاليت هستهاي ايران است.

شعيب بهمن در ادامه گفت: آنطور که از مشاهدات مشخص است، کاخسفيد تحتتاثير تحرکات داخلي مخالفان توافق و  همچنين لابي شديد اسراييل، نسبت به نظر مشترک با ايران دچار شک و ترديدي جدي شده است. بههمين دليل کشورهايي که هرکدام بهدليلي توافق را پيگيري ميکنند، مي‌‌توانند در حاشيه اجلاس سازمانملل رايزنيهايي رودررو با طرفين پرونده داشته باشند تا از اين طريق فضاي هستهاي را بهسمت پايان جدالها سوق بدهند.

او افزود: مشخصا درباره تيمي که بهنمايندگي از ايران در نيويورک حضور دارند، ميتوان گفت بايد با کشورهاي تاثيرگذاري چون فرانسه، آلمان و انگليس ديدار داشته باشند و با تبيين دقيق آنچه دکترين جمهورياسلامي است، آنها را بهاين درک برسانند که ايران در اين موضوع مهم زيادهخواهي نميکند.

شعيب بهمن در پايان صحبتهايش گفت: نيويورک ميتواند گره برجام را باز کند. اما بهاين شرط که طرفين مذاکره قرار را بر واقعبيني بگذارند و بدانند، اصرار و تاکيد بر نظراتشان نتيجهاي جز بلاتکليف و يا حتي منتفيشدن برجام ندارد.

 

جهان مي‌‌‌تواند بهاستقبال برجام برود

سفير اسبق ايران در انگليس در گفتوگو با «آرمانامروز» با اشاره به فاصلهاي که بين ايران با نظام بين‌‌الملل افتاده است، اظهار داشت: ما در شرايطي قرار داريم که جدالي سخت و نفسگير را با جهان تجربه ميکنيم و گرفتاريهاي زيادي را بههمين دليل متحمل شدهايم. اين شرايط نشان ميدهد، آقاي ريسي و همراهانش در نيويورک بايد تلاششان را براي رفع مانعهاي توافقهستهاي بهکار بگيرند. با اين توضيح که فضاي مذاکرات نسبت به ماههاي گذشته مثبتتر است و اگر طرفين روندي منطقي داشته باشند، توافق در دسترس است.

جلال ساداتيان در ادامه گفت: اظهارنظرهايي که از نيويورک مخابره ميشود، مويد اين موضوع است که جهان مي‌‌‌تواند بهاستقبال برجام برود. بههرحال شرايط موجود ايران و آمريکا و همچنين کشورهاي عضو اتحاديهاروپا بهگونهاي است که «توافق را امري ضروري مي‌‌کند» فقط کافي است هم ايران و هم آمريکا تمرکزشان را فقط روي مباحث هستهاي بگذارند و موضوعهاي جانبي را در مذاکرات هستهاي دخيل نکنند. در واقع بايد گفت، جدال چندين دههاي ايران و آمريکا دليل اصلي کِشدار شدن پرونده هستهاي است. او افزود: نشست سالانه سازمانملل فرصتي گرانبها است تا طرفين نشان بدهند، واقعا توافق را مهم ميدانند و همچنين بايد بهدنيا اين پيام برسد که منافع ملتها نسب به نقشهها و تصميمگيريهاي نظمهاي سياسي در اولويت است و همه تلاشهاي ديپلماتيک بايد در راستاي آرامش مردم کشورها باشد.

جلال ساداتيان در پايان گفت: توصيهام بهدولتمردان چيزي جز اين نيست که با در نظر گرفتن سختي‌‌هايي که اين روزها بهمردم وارد شده است، در گفتوگوها با طرفين خارجي بنا را بر منطقگرايي و البته تعامل بگذارند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه