گرانی 30 درصدی نان

در اين مصوبه دولت رسما اعلام شده است که قيمت انواع نان از اول آذر ماه 1393، حداکثر به ميزان 30 درصد نسبت به قيمتهاي رسمي و مصوب سال 1392 در سراسر کشور افزايش مييابد. هيات وزيران در جلسه 14 آبان ماه خود به پيشنهاد معاونت اجرايي رئيس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب کرد که به منظور مديريت، هدايت و تصميمگيري چگونگي اصلاح کيفيت و تعيين قيمت ها (از جمله هزينه هاي تبعي و قيمت تمام شده) و تهيه طرح جامع مرحله اي اصلاح نظام يارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات، علمکرد استانداران و کارگروه هاي استاني و نظارت بر بازرسي گندم، آرد و نان، کارگروهي به رياست معاون اجرايي رئيس جمهور و عضويت وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس اتاق اصناف ايران تشکيل مي شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه