شبکه3سیما هک شد

روز گذشــته ویدیوهای زیادی منتشر شدند که مدعی بودند صدا و ســیما هک شده اســت. اما میان بازی فوتبال ایران در مقابــل اروگوئــه این تصاویر تکــرار و برای دقایقــی برنامه ها دچار اخلال شــد. خبرگزاریها اعــلام کردند این تصاویر یکی از میانبرنامه هــای صدا و سیماســت که به اغتشاشــات اخیر میپردازد. تصاویری که پخش شده بخشی از مستند صداوسیما علیه حوادث و اعتراضات اخیر است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه