سازمان ملل جاي نصيحت نبود

حسن بهشتي پور درباره نطق سيدابراهيم رئيسي در سازمان ملل متحد گفت: بيشتر سخنراني او پند و اندرز براي مخاطبان در مجمع عمومي سازمان ملل داشت. اين صحبت ها براي مخاطب داخلي ما خيلي خوب و تحسين برانگيز است اما در روابط بين الملل جايي براي پند و اندرز و نصحيت کردن به ديگران وجود ندارد. وي افزود: قدرت کشورها در دنياي امروز بر مبناي توان اقتصادي، سياسي، امنيتي، نظامي و تأثيرگذاري شان بر معادلات عرصه بين الملل تعريف مي شود. موضوعاتي همچون عدالت و ظلم ستيزي را همه قبول دارند اما کسي آنها را در روابط بين الملل اجرا نمي کند چون اگر اجرا مي شدند وضع جهان امروز اين نبود. اين تحليلگر مسائل سياست خارجي اظهار کرد: قريب به 20 محور در سخنراني آقاي رئيس جمهور وجود داشت و مفصل آن محورها را توضيح داد. اي کاش 5 يا 6 مورد را انتخاب و آنها را با جزئيات بيشتر و دقيق تر براي مخاطب جهاني تبيين مي کردند چون در اين اجلاس تعداد مخاطب بين المللي بيشتر از مخاطب داخلي است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه