نامه سناتورهای آمریکایی به گروسی

نامه چند سناتور آمریکایی به گروسی در رابطه با موضوع هستهای ایران

چند سناتور آمریکایی در نامهای به مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواستار تداوم فعالیتهای پادمانی این آژانس در ایران شدند.

این سناتورهای آمریکایی در نامه خود به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی آوردهاند: ما این نامه را برای ابراز نگرانی خود در رابطه با درخواست ایران مبنی بر پایان یافتن تحقیقات آژانس بینالمللی انرژی اتمی در زمینه فعالیتهای هستهای حل نشده مینویسیم و شما را قویا ترغیب میکنیم تا این پرونده را تا زمان دریافت پاسخهایی روشن از سوی ایران در رابطه با سایتها، مواد و فعالیتهای تحت سوال باز نگه دارید.

در ادامه نامه با بیان این که کشورهای  ۱ + ۵ (آمریکا، چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان) در شرف تکرار اشتباهات گذشته با امضای توافق هستهای دیگر با ایران هستند، ادعا شده که تاریخچه عدم همکاری ایران با آژانس اتمی، ناتوانی این کشور در پایبندی به برنامه جامع اقدام مشترک و رفتار پرخاشگرانه ایران طی مذاکرات بر سر توافق اخیر، ایالات متحده و متحدان اروپایی را از حصول امتیازهای مهم در طی مذاکرات بازداشته است.

سناتورهای آمریکایی در ادامه نامه با اشاره به اینکه ایران درخواستهایی برای پایان یافتن تحقیقات آژانس در ایران مطرح کرده است، عنوان کردند: این نگرانیها برجسته هستند. پیشنهاد پایان یافتن تحقیقات بدون یافتن ماهیت و میزان فعالیتهای هستهای ایران باعث تضعیف حقانیت آژانس اتمی و جسورتر کردن ایران برای توسعه برنامه هستهایش میشود.

در انتهای نامه آمده است: ما از شما میخواهیم که در تعهداتتان راسخ باشید، از ایران پاسخهای صادقانه در رابطه با برنامه هستهایاش دریافت کنید و این کشور را برای اقداماتش ذیل تعهدات هستهای بینالمللی پاسخگو کنید.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه