انتقاد کنعانی از تعارض شرم آور برخی دولتها

سخنگوی وزارت امور خارجه، «غمخواری» و «هواداری» مردم ایران توسط دولتهایی که با اِعلام و اِعمال سیاست «فشار حداکثری» و «تحریمهای ویرانگر»، میخواستند ایران را به زانو دربیاورند، شرم آور خواند.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در انتقاد از تعارض شرم آور مسئولان و سخنگویان برخی کشورها در توئیتی اظهار داشت: تعارض شرم آوری است که سخنگویان رسمی و مسئولان عالیرتبه دولتی که با اِعلام و اِعمال سیاست «فشار حداکثری» و «تحریم های ویرانگر و خرد کننده»، میخواستند مردم ایران را به زانو درآورند، امروز سخن از «غمخواری» و «هواداری» مردم ایران میزنند! 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه