اشک پشیمانی نقاشی که قاتل همسرش شد

مرد نقاش که به اتهام قتل همسرش تحت تعقيب پليس پايتخت بود در بزرگراه قم-تهران دستگير شد و ديروز درحالي براي تحقيق به دادسراي جنايي تهران انتقال يافت که مدام اشک ميريخت و ميگفت از قتلي که مرتکب شده، بهشدت پشيمان است. بامداد جمعه بيستم آبانماه، به قاضي ميثم حسينپور، بازپرس جنايي تهران خبر رسيد که زني در خانهاش به قتل رسيده است. محل حادثه طبقه دوازدهم برجي در يکي از خيابانهاي تهران بود. مقتول زني 58 ساله بود که هدف ضربات چاقو قرار گرفته و حدود 36 ساعت از مرگش ميگذشت. در ادامه تحقيقات مشخص شد که مقتول به همراه همسرش زندگي ميکرده و فرزندانشان در آمريکا مشغول کار و تحصيل هستند. اين در حالي بود که شوهر مقتول پس از حادثه با برداشتن پاسپورتش از خانه خارج شده و خبري از وي نبود. بررسيهاي انجامشده در محل جنايت، پليس را به اين نتيجه رساند که عامل جنايت بيشک همسر مقتول است که بهگفته برادر مقتول، از چند ماه قبل با همسرش دچار اختلاف شده و مدام با هم درگيري و مشاجره داشتند. در اين شرايط، شوهر مقتول تحت تعقيب قرار گرفت و از آنجا که آخرينبار سوار بر خودروي 206 خود ديده شده بود، شماره پلاک اين خودرو در اختيار همه واحدهاي گشتي قرار گرفت تا اينکه بامداد يکشنبه گذشته، متهم درحاليکه سوار بر ماشين از بزرگراه
قم  تهران عبور ميکرد، شناسايي و دستگير شد. او در بازجوييها به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت که بهدليل اختلاف با همسرش دست به اين جنايت زده است. با اعترافات متهم، بازپرس حسينپور براي او قرار بازداشت صادر کرد و تحقيقات تکميلي در اين پرونده ادامه دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه