توئیتر

شيريني فروشي .... را نه اين 3 روز ، که 12 سال است تحريم کردم. از اون روزيکه چنارهاي تنومند مقابل مغازه اش را نرسيده به تجريش خشکاند و قطع کرد و همسرم هر چه شکايت به شهرداري منطقه برد بينتيجه ماند.

مژگان جمشيدي

 

مردان نتراشيده و نخراشيده! مي رويد درون واگن اختصاصي بانوان در مترو که از کدام دين و آيين حمايت کني؟!

قربانعلي صلواتيان

 

کي بود که ميگفت دو ماه صبر کنيد اوضاع بهتر ميشه!؟ هم برجام رفت روي هوا، هم اعتراضها تمام نشده ، هم ترامپ اعلام کانديداتوري کرد!

Sam shirzai maqam

 

مديرعامل پتروشيمي شيراز و دو معاونش دستگير شدن. کي دستگيرشون کرد؟ دولت! رئيس جمهور خودش کجيها را برنميتابد.

ياس

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه