حراج نقاشی رمان پرفروش کودکان

يکي از نقاشيهاي اصلي رمان «باد در درختان بيد» که به تازگي کشف شده است در يک حراجي به فروش خواهد رسيد. آرمان امروز - يکي از نقاشيهايي که توسط «اي. اچ. شپرد» تصويرگر انگليسي براي رمان «باد در درختان بيد» خلق شده و اخيرا در يک خانه روستايي کشف شده است بهزودي در يک حراجي به فروش گذاشته ميشود. «شپرد» اين نقاشي را با استفاده از مداد و جوهر طراحي کرده است و در آن «آقاي تاد» حين پايين آمدن از پلهها و سه نفر از شخصيتهاي داستان در پايين پلکان به تصوير کشيده شده است. تصويرگر اين نقاشي در حاشيههاي آن دستورالعمل و توصيههايي را براي چاپگر کتاب نوشته است.

اين نقاشي به مدت 69 سال در مجموعه خصوصي مالک کنوني آن نگهداري شده است و اخيرا درحالي کشف شد که در ديوار يک خانه روستايي آويخته شده بود. اين نقاشي در هفتم دسامبر در و با ارزش تخميني 8,000 تا 12,000 پوند به مزايده گذاشته ميشود.

«کنت گراهام» نويسنده «باد در درختان بيد» در سال 1931 از «شپرد» خواست براي اين رمان تصويرگري کند. در سال 2018، يکي از طراحيهاي مربوط به داستان «پو خرسه» که توسط  «اي. اچ. شپرد» خلق شده است به قيمت 430,000 پوند فروخته شد و رکورد جديدي را در فروش نقاشي يک کتاب به ثبت رساند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه