گره نشاط اجتماعی در قطر باز می شود؟

عليرضا شريفييزدي

وقتی فرد کلیپ خندهداری را تماشا میکند در لحظه هورمونهای شادیزایی مثل دوپامین آزاد میشود و فرد شاد میشود، اما ۵ دقیقه بعد از آن آثاری از شادی لحظهای باقی نمیماند. ولی در خصوص نشاط اجتماعی باید بدانید که نشاط اجتماعی یک شادی پایدار و ماندگار است. برخی از افراد استرس و دغدغه فکری و مالی ندارند به همین دلیل همیشه شاد و خوشحال هستند. این افراد مشکل بیخوابی و افسردگی را تجربه نمیکنند. همین مساله در مورد جامعه نیز صادق است. هر رخدادی که به صورت لحظهای کمک به شادی مردم از جمله برد تیم علاقه یا ورود تیم ملی به جام‌‌جهانی میکند در واقع شادی اجتماعی لحظهای و ناپایدار است. نشاط اجتماعی آیتمهایش ربطی به این موضوعات ندارد. اگر دولت به دنبال افزایش شادی اجتماعی در جامعه هست باید کاری کند که تیم ملی در مسابقات برنده شود، حداقل طرفداران آن تا مدتی شاد هستند. اما نشاط اجتماعی پایدار فراتر از شادی عمومی است. نشاط اجتماعی با رفاه اقتصادی گره خورده است. نشاط اجتماعی پایدار زمانی در جامعه به وجود میآید که امنیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد. یعنی افراد جامعه دغدغه فردا را نداشته باشند. جامعهای دارای نشاط اجتماعی است که آمار بیکاران، طلاق، آسیبهای اجتماعی، کودکهمسری، اعتیاد، کودکان کار و خانه به دوشان آن مانند ایران وحشتناک نباشد. همچنین در اینگونه جوامع خانوادهها دغدغه آینده کودکانشان را ندارند. نشاط اجتماعی یک امر پایدار است. در نتیجه آنچه که در قطر رخ میدهد، نشاط اجتماعی را در میان جامعه ایجاد نمیکند. این رخداد تنها شادی اجتماعی کوتاهمدتی را به وجود میآورد. چه بسا برخی به اشتباه بر این عقیدهاند که با وجود کنسرت و سینما نشاط اجتماعی به جامعه بازمیگردد، در واقع اینگونه نیست. البته این موارد شادی اجتماعی را افزایش میدهد و از قضا بسیار ضروری است اما در افزایش نشاط اجتماعی پایدار و بلندمدت در جامعه نقشی ندارد. دولت برای افزایش نشاط اجتماعی پایدار باید شادیها را زیاد کند اما در برابر آن نیز باید براساس معیارهای جهانی میزان رفاه معیشتی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی به همان نسبت افزایش پیدا کند. چنین امری سلیقهای نخواهد بود.

روانشناس اجتماعی

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه