انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به ۳استان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از انتقال آب از خلیج فارس و عمان به سه استان خبر داد و گفت: کشور به لحاظ آبی در شرایطی است که باید انتقال آب صورت گیرد. علی سلاجقه در پاسخ به این سوال که آیا انتقال آب خلیج فارس مورد تایید سازمان محیط زیست است یا نه؟ گفت: مسئلهای که همیشه مورد انتقاد ما بود، «انتقال آب» درون حوضه کشوری بود که دولت سیزدهم هم پای این مسئله ایستاده است و انجام نمیشود اما مسئله مهم انتقال آب از منابع اقیانوسی و دریایی است و کشور ما در شرایطی قرار دارد که این کار باید انجام شود. متاسفانه پسماندهایی وارد آب میشود و هم خلیج فارس و هم عمان را دچار مشکل میکند. ما بحث انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به داخل کشور بهخصوص به سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تا حدودی خراسان جنوبی را داریم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه