داماد عروس را کتک زد، برادر عروس داماد را کشت

مرد جوان که 9سال قبل در هواخواهي از خواهرش، شوهر وي را کشته و در يک قدمي چوبه دار قرار داشت، با جلب رضايت اولياي دم از جنبه عمومي جرم محاکمه شد. رسيدگي به اين پرونده از مرداد سال 92 به دنبال تماس شهروندي با پليس شهريار آغاز شد.اين مرد که با پليس تماس گرفته بود از بوي تعفني که از خانه همسايه شان به مشام مي رسد خبر داد. زن و مرد همسايه مدتي است مدام با هم درگير هستند و ما صداي مشاجره آنها را مي شنويم. از چند روز قبل هيچ صدايي از خانه شان نمي آيد. اما بوي تعفن به مشام مي رسد. من گمان مي کنم اتفاق بدي رخ داده است. با اين تماس ماموران به خانه مورد نظر در شهرک انديشه رفتند و پس از گشودن در با جسد متعفن مرد صاحبخانه به نام محمود روبه رو شدند که شواهد نشان مي داد با ضربات چاقو کشته و چند روز از مرگش گذشته است. جسد با دستور قضايي به پزشکي قانوني منتقل شد و ماموران براي رازگشايي جنايت به تکاپو افتادند.

شواهد نشان مي داد همسر محمود به نام مليحه نيز همزمان با کشته شدن همسرش به طرز مرموزي ناپديد شده است. ماموران به رديابي وي پرداختند و زن جوان را بازداشت کردند. اين زن که با تناقض گويي هايش شک پليس را دو چندان کرده بود لب به اعتراف گشود و گفت برادرش و دوست وي، شوهرش را کشته اند. مليحه در تشريح ماجرا گفت: چند روز پيش همسرم با من دعوا کرد و به شدت کتکم زد. با ناراحتي و قهر به خانه برادرم در يکي از شهرهاي غربي کشور رفتم و در آنجا موضوع را با برادرم شهرام در ميان گذاشتم. من گريه مي کردم و مي گفتم ديگر نمي توانم رفتارهاي بد شوهرم را تحمل کنم. همان موقع برادرم قول داد شوهرم را گوشمالي مي دهد. برادرم به همراه دوستش کريم همراهم به تهران آمدند تا شوهرم را ادب کنند. ما مقابل در خانه رسيديم اما هرچه در زديم شوهرم در را باز نکرد. ما مجبور شديم زنگ همسايه مان را بزنيم و وارد آپارتمان شويم . وقتي شوهرم در خانه را باز کرد به محض روبه رو شدن با من و برادرم شروع به فحاشي کرد. همان موقع برادرم دستمالي را دور گردن محمود انداخت و با کاردي که روي ميز بود ضربه اي به گردنش زد. کريم هم روي شکم محمود نشست و با چاقو چند ضربه به پهلو و پاي او زد.وقتي شوهرم جان سپرد پتويي را روي جسدش انداختيم و از خانه خارج شديم. به دنبال اعترافات مليحه، شهرام و کريم بازداشت شدند و جرمشان را گردن گرفتند. در حالي که پزشکي قانوني دو عامل انسداد حياتي گردن و بريدگي عناصر حياتي گردن را علت تامه مرگ اعلام کرده و گفته بود به خاطر فساد نعشي شديد نمي توان به طور قطعي علت فوت را اعلام کرد، براي شهرام و کريم به اتهام مشارکت در قتل و براي مليحه به اتهام معاونت در جنايت کيفرخواست صادر و پرونده شان به شعبه 71 دادگاه کيفري سابق استان تهران فرستاده شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه