اعداد و ارقام درباره نشر کتاب واقعی نیست

آرمان امروز - مدير مسئول نشر هزاره ققنوس گفت: اگرچه نزديک به 20 هزار ناشر وجود دارد، ولي بارِ نشر به دوش تعداد کمي از ناشران است. رضا حاجيآبادي، مدير مسئول نشر هزاره ققنوس درباره رکود در بازار نشر گفت: طبق آمار از سال 1384 تا 1394 سير صعودي عناوين را شاهد هستيم و سير سقوطي تيراژ را داريم. اگرچه دوستان اعلام ميکنند که الان نزديک به 20 هزار ناشر وجود دارد، ولي خيلي از اين اعداد و ارقام نمايشي است و بارِ نشر به دوش تعداد کمي از ناشران است. حاجيآبادي ادامه داد: اگر دوستان دولتي قديمي باشند، انتهاي فرايند کتاب را چاپ ميدانند. اگر بخواهند کمي جلوتر به فرايند کتاب نگاه کنند، تعداد تيراژ است يا انتهاي کتاب را در فروش آن ميبينند. اما از نظر من تعداد کتابي را بايد مدنظر قرار داد که باعث تغيير رفتار و رويکرد شود. يعني انتهاي فرايند کتاب و کتابخواني اين باشد که فرد نگاهش به زندگي متفاوت شود.

در ادامه، افشين شحنهتبار، مدير و موسس انتشارات شمع و مهر درباره اعداد و آمار فروش کتاب و تعداد ناشران گفت: بارها در ايران گفتيم که نه تعداد ناشران ما و نه تعداد کتابها واقعي هستند. در ايران چند قانون وجود دارد که بايد اصلاح شود و ربطي به اين دوره هم ندارد. يک بحث درباره تمديد مجوز نشر است که ناشر نياز دارد وقتي سه سالش تمام ميشود، به کتابسازي اقدام کند.

شحنهتبار ادامه داد: از طرفي، قشر بزرگتري که بر روي اين آمار عجيب و غريب تاثيرگذار هستند، به کاغذ و کتاب برميگردد. ما حواله کاغذ ميدهيم و اين حواله براساس تيراژ کتاب است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه