«آرمان‌امروز » اتحاد اصولگراها علیه جبهه پایداری را بررسی کرد

شمشیرها از رو بسته شد

اصولگرايان که جرياني ريشهدار در سپهر سياسي هستند، از سال 90 و در حاليکه دولت دهم  به عنوان دولت اصولگرايي در ميانههاي راه بود و مجلس اصولگراي هشتم ماههاي آخر خود را سپري ميکرد، با اعلام موجوديت جبههپايداري که اعضايش اغلب از شاگران آيتالله مصباحيزدي بودند؛ تنش و چالشهاي درون جناحي را تجربه کردند. مباحث مربوط به معرفي کانديداهاي مجلس نهم اختلافات شديدي را بين اصولگرايان و پايداريچيها رقم زد. بهطوريکه اين قسم مهدويکني که «شما را به جان امام قسم ميدهم، ائتلاف کنيد» افاقه نکرد.

در واقع اعضاي جبهه پايداري از همان ايام ساز مخالف را در برهههاي مختلف کوک کرده و همچنان ميکنند. اين روزها هم که کشور شرايطي ويژه دارد و همچنين دولت و مجلس اصوگرا هم انتقادات زيادي را متوجه خود ميبينند، بازهم انشقاق شدت گرفته است و اصولگرايان آشکارا با پايداريچيه به مقابله ميپردازند. آرمانامروز در گفتوگو با   حسينکنعانيمقدم، سعيد عصمتي  همچنين علي خضريان عضو جبهه پايداري  دلائل ائتلاف اصولگرايان براي حذف جبهه  پايداري را بررسي کرده است:

حسين کنعانيمقدم در  واکنش به شدت گرفتن اصولگرايان با اعضاي جبههپايداري به «آرمانامروز» گفت: جريان اصولگرايي از صفر تا بينهايت در نوصان است. يعني ميتوان گفت گروههايي که با پايداريها همراهي و همگامي دارند،  در حالحاضر در مجلس حضوري پررنگ دارند و بههمين دليل قدرت لابي قوياي دارند و ميتوانند در عرصههاي مختلف تاثيرگذار باشند. همچنين آنها در چيدمان دولت هم نقش و سهم مهمي داشتند. اين قدرت و تاثيرگذاريشان در حالي است که با اصولگرايان بهطور آشکاري در خط مشي سياسي اختلافنظرهايي عميقي دارند.

دبير کل حزبسبز ايران در ادامه گفت: اين تضاد و اختلاف عقيده هم منافع اصولگريان ضرر ميزند و هم آرامش فضاي سياسي را تحتتاثير خود قرار ميدهد. بهعنوان مثال اعضاي پايداري در موضوع اتفاقات اخير اظهارنظرهايي بسيار تند را مطرح مي‌‌کنند و از آنجايي که در ميان مردم عدهاي حساب اين طيف با اصولگرايان را يکي ميدانند، طبيعي است که وجهه اصولگرايي در نزد افکار عمومي خدشهدار ميشود. دقيقا بههمين دليل است که اينروزها فاصله اين دو گروه با هم بيشتر شده است و شايد در آينده شاهد رودروييهايي هم در ميان طيف تندرو و معتدل جبههاصولگرايان باشيم.

او افزود: اين فضاي تنشآلود در شرايطي است که کشور آرامآرام براي انتخابات مجلس دوازدهم آماده ميشود و احيانا مشکلات بيشتري بروز و ظهور پيدا کنند. بههرحال برخي از مسائل گواه اين است که «بايد منتظر کاهش ميزان مشارکت باشيم» اين امر اصولگرايان را بهعنوان طيف ريشهدار  ملزم به اين ميکند که براي داغشدن تنور انتخابات تلاششان را بهکار بگيرند. اما مشکل اين است، پايداريها اساسا مشکلي با سردي فضاي انتخاباتي ندارند. در واقع آنها تندوري را با اين هدف دنبال ميکنند که مردم کمتري پاي صندوقهاي راي بيايند و در نتيجه، بتوانند با بهرهگيري از آمار پايين راي بتوانند کرسيهاي بيشتري در مجلس را تصاحب کنند  و در قانونگذاري دستِ بالا را داشته باشند.

وي توضيح داد: جاي تاسف و تعجب است که گروهي مجدانه افراط و تفريط را در دستور کار خود قرار ميدهند! انگار نه انگار مردم اينروزها نگرانيهاي زيادي دارند و کشور فضايي توام با تنش را در حال تجربه کردن است. همه ميدانند، شرط اصلي براي عبور از بحران‌‌ها آرامش و اتحاد در داخل است. اما همچنان با تندروي و اظهارات تفرقهبرانگيز باعث ميشوند، مشکلات ماندگار بماند.

حسين کنعانيمقدم در پايان گفت: همه سليقههاي سياسي، اعم از طيفهاي مختلف اصولگرايي و اصلاحطلب و ... بايد همه هموغمشان را براي ترميم فضاي اختلافياي بکنند که حدود 2 ماه است، کشور را تحتتاثير خود در آورده است.

در واقع هر کاري که لازم است، بايد توسط همه جدي گرفته شود تا از اينطريق بتوانيم به انسجام داخلي برسيم.

سعيد عصمتي در گفتوگو با «آرمانامروز» با اشاره به اختلافات اصولگرايان با اعضاي جبهه پايداري گفت: ما در دهه اول انقلاب کشور را با حضور احزاب مختلف با طرز تکفرهاي متضاد مديريت کرديم. بهطوريکه اعضاي جبهه‌‌ملي، حزب جمهورياسلامي و ... در کنار هم فعاليت داشته‌‌اند. اما بعدها دايره تحزب روز به روز کوچکتر و محدودتر ميشود.

اين فعال سياسي ادامه داد: کار بهجايي رسيده است که شاهديم، در جريان اصولگرايي هم چنددستگي جدي شده است. بهطوريکه اصولگرايان در حال خارجشدن از دايره انقلابيگري هستند. در واقع گروهي در حالي به رفتارهاي راديکالگونه اصرار دارند که همه ميدانند، اين رويکرد فاصلهمان را از «جمهوريت» بيشتر ميکند. در واقع هر چقدر که تفکر، انديشه و ... محدود شوند، ما را از جمهوريت که در انقلاب اسلامي اصلي اصولي است، دورتر ميکند که اين نميتواند مسالهاي مثبت تلقي شود.

او افزود: اساس جمهوريت بر اين اصل تاکيد دارد که همه اقشار با رويکرد و نگاههاي متفاوت بتوانند در عرصه عرضاندام کنند. متاسفانه شرايط بهگونهاي مديريت شده است که نهتنها از همنشيني صداهاي مختلف خبري نيست، بلکه روز بهروز به سمت راديکاليزهتر شدن ميرويم که اين حالت موجب بروز نارضايتي در  فضاي اجتماعي ميشود. يعني وقتي گروهي خودش را در اقليت ببيند و فاصله اکثريت با اقليت زياد شود، جامعه اقدام به اعتراض ميکند که بايد گفت، اعتراضهاي امروز ريشه در همين تفکر محدودکننده دارد که خيليها را از تصميمگيري، مديريت و .. منع ميکند و حتي اگر لازم بدانند اقدام به تخريب و برچسبزدن ميکنند. اين سياست تحديدکننده در حالي است که جامعهاي که ميخواهد به پويايي و در نهايت توسعه برسد، بايد از همه سليقهها بهره بگيرد و همه حرفها را بشوند تا از اين طريق به پيشرفت و توسعه برسد.

عصمتي تصريح کرد: براي بهبودي شرايط توصيه مهم به آنهايي که خودشان را ارزشي ميدانند و مدعي پاسداري از خون شهدا، راه امام‌‌(ره) هستند،چيزي جز اين نميتواند باشد که بايد اين را  در نظر بگيرند که راه امام و راه شهدا بههيچوجه سنخيتي با رفتارهاي راديکال ندارد. در همينراستا توصيهام به اعضاي جبههپايداري اين است که به قانوناساسي رجوع کنند و اين را بدانند همانطور که ولايتفقيه در قانون آمده است، آزادي عقيده و سليقه و همچنين مطالبات عمومي مورد تاکيد قانون است. پس اگر قانوناساسي مورد قبول پايداريها است، يا بايد اين مسائل را هم در نظر بگيرند يا اجازه بدهند، مفادي از قانوناساسي حذف شود يا تغيير کند که حداقل تکليف جامعه به قانون و بيقانوني قانونگريزان مشخص شود. يعني اگر نميتوانند خودشان را تغيير بدهند، مرزهاي قانون را تغيير بدهند تا اينطور نباشد که برخي از رفتارهاي ما در قانون ديده شده است اما در مديريت به آنها بيتوجهي شود.

اين چهره خاطرنشان کرد: مشاهدات ما را به اين نتيجه ميرساند که که افراطيگري به انقلاب و نظام آسيب ميزند. اين در حالي است که با رعايت «تعادل» ميتوانستيم از آسيبها جلوگيري کنيم. در واقع عملکرد اعضاي جبههپايداري بهگونهاي است که به نظام آسيب ميزند. در حاليه ظرفيت انقلاب خيلي زياد است و همچنين بينش مقاممعظم رهبري به قدري در سطح بالا قرار داد که راديکال نشود. بهترين کار براي آرامش عمل به قانون است.

او ادامه داد: لازم ميدانم به پايداريچيها بگويم، اگر فقط اسم انقلاب براي شما مهم است، بدانيد که کارهايتان و اظهارنظرهايتان به انقلاب آسيبهاي جدي ميزند. الان چند سال است، احمدينژاد خواستار بازگشت به تفکر انقلابي و آرمانهاي بناينگذار انقلاب اسلامي است، اما کسي توجهي نميکند.

سعيد عصمتي در پايان گفت: پيگيري منافع ملي ما به «حجاب» محدود شده است تا دستگاههاي دولتي با بهرهگيري از بلند شدن صداي اعتراضي مردم، اقدامات خود را انجام بدهند. جالب است اين رفتارهاي اعتراضي باعث پاکشدن ناکارآمدي مردم شده است که اين هزينههايي گزافي به کشور تحميل خواهد کرد. اگر جبههپايداري واقعا به انقلاب ارزشي قايل است، خودشان و دولت و مجلس را نقد کنند تا از اين طريق باري از دوش نظام و رهبري بردارند.

علي خضريان، عضو جبههپايداري با اشاره به شائبه اختلافات اصولگرايان با پايداريها گفت: اينکه برخي سعي ميکنند، فضاي سياسي را توام با اختلاف و انشقاق نشان بدهند، بهنظر من سياستي غلط است که ميتواند هزينههايي گزافي را به کشور تحميل کند.

نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت: جبهه پايداري گروهي درون اصولگرايي است که به چيزي جز حفظ نظام و پيشرفت کشور فکر نميکند. در واقع اصول انقلاب اسلامي تحتهيچ شرايطي نبايد مغفول بمانند و همه گروههاي سياسي بايد همه تلاششان را براي اعتلاي انقلاب اسلامي و همچنين پيشرفت کشور بهکار بگيرند. همچنين لازم ميدانم بگويم، اينکه براي نظام تلاش کرد، ربطي به جناح يا عقيده سياسي ندارد.

او افزود: اصولگرايي جريان ريشهدار در نظام است و اصولگرايان اولويتشان را چيزي جز فعاليت توام با تاثيرگذاري را نميخواهند. حالا اينکه در فعاليتها بعضا اختلاف يا چالشي به وجود بيايد، نبايد جدال و درگيري قلمداد شود. بههر حال ايران شرايط مهمي پيش روي خود ميبيند. بههمين دليل همه پتانسيل موجود در کشور بايد در راستاي کاهش مشکلات بهکار گرفته شوند.

علي خضريان در پايان گفت: اعضاي جبههپايداري در مجلس فکر و ذکرشان را به اين ميگذارند تا در قانونگذاري و  همچنين بحث نظارت وظيفه نمايندگي را به خوبي انجام بدهيم و در اين راه خودمان را درگير تنشها و جدلهاي بيفايده نميکنيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه