خاخام اسرائیلی خدمت در ارتش را حرام کرد

آرمان امروز: يک خاخام صهيونيست با حرام اعلام کردن خدمت در ارتش اين رژيم، جنجال بزرگي در اسرائيل به وجود آورده است.

خبرنگار روزنامه يديعوت احارانوت در اين رابطه نوشت: کشمکش بين ارتش اسرائيل و نهادهاي ديني يهودي همچنان ادامه دارد، اين جنجال بعد از آن شدت گرفت که ساختار ارتش تصميم به مختلط اعلام کردن حضور نظاميان زن و مرد در يگان زرهي گرفت، امري که باعث شد خاخام ياکوب مادان رئيس مدرسه ديني يهودي «جبل عتصيون» اعلام کند، دانش آموزان اين مدرسه حق حضور در ارتش را ندارند. براساس دستور العمل صادر شده از اين رهبر ديني صهيونيستي، دانش آموزان و پيروانش حق ندارند در يگانهاي زرهي ارتش اسرائيل خدمت کند، زيرا در آن نظاميان زن و مرد با يک ديگر مختلط هستند، و اين حکم تا اطلاع ثانوي ساري است. به گفته مادان اين تصميم ارتش اسرائيل برخلاف توافقي است که پيش از اين صورت گرفته بود.

به گفته خبرنگار اين رسانه عبري زبان، گوش عتصيون يکي از بزرگترين شهرکهاي مهاجر پذير ديني (در فلسطين اشغالي) است و اين امر ميتواند بحران اعتماد عميقي بين ارتش و رهبران خاخامهاي صهيونيسم ديني و ديگر جريانهاي اسرائيل از جمله ليبرالها بهوجودآورد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه