بررسی «آرمان امروز» از تغییرات شاخصه های اقتصادی؛

ثروتمندان آبان ماه تورم بیشتری را متحمل شدند

آرمان امروز: در جديدترين گزارش منتشر شده از مرکز آمار کشور در خصوص تورم نقطه به نقطه کالاهاي اساسي در ابان ماه . اگرچه ميزان اين تورم نسبت به ماه قبل کاهش 0.5 درصدي را تجربه کرده است اما همچنان اين نرخ تورم بالاتر از 48 درصد بوده که در اين ميان گروه عمده «خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات»با 67.7 درصد تورم و رشد 3 درصدي بيشترين افزايش گرانيها را نسبت به ماه قبل تجربه کرده اند از سوي ديگر کالاهاي غير خوراکي و خدمات با 0.8 درصد رشد تورم 36.9 درصدي را متحمل شده اند که کمترين ميزان تورم را به خود اختصاص داده اند .  البته نکته حائز اهميت آن است که بهداشت درمان در بين تمامي گروه هاي کالايي در يک ماه گذشته بيشترين افزايش نرخ را داشته و به 4 درصد رسيده است از سوي ديگر در اين گزارش فشار تورمي است که اين ماه بيشتر بر دهک دهم وثروتمند جامعه تحميل شده به گونه ايکه درصد تغيير ماهانه شاخص کل از 1.8درصد در دهک اول تا 2.5درصد در دهک دهم بوده است.

بر اساس گزارش منتشر ده از سوي مرکز آمار ايران نرخ تورم نقطهاي در آبان ماه 1401، به عدد 48,1 درصد رسيده است که در مقايسه با ماه قبل 0,5 واحد درصد کاهش يافته است. نرخ تورم نقطهاي گروه عمده «خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات» با کاهش 3.0 واحد درصدي به 67.7 درصد رسيده و گروه «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» با افزايش 0.8 واحد درصدي به 36.9 درصد رسيده است.

اين در حالي است که نرخ تورم نقطهاي براي خانوارهاي شهري 47,3 درصد ميباشد که نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد کاهش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 52.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.9 واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه آبان 1401 هم به 2,1 درصد رسيده که در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل، 0.9 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه براي گروههاي عمده «خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات» و «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» به ترتيب 1.3 درصد و 2.7 درصد بوده است. اين در حالي است که نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري و روستايي 2,1 درصد ميباشد که نسبت به ماه قبل براي خانوارهاي شهري 1.1 واحد درصد کاهش و براي خانوارهاي روستايي 0.1 واحد درصد افزايش داشته است. نرخ تورم سالانه آبان ماه 1401 براي خانوارهاي کشور نيز به 44,0 درصد رسيده که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، 1,1 واحد درصد افزايش نشان ميدهد. همچنين نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب 43,3 درصد و 47.4 درصد است که براي خانوارهاي شهري 1.0 واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي روستايي 1.2 واحد درصد افزايش داشته است. درصد تغيير ماهانه شاخص کل از 1.8درصد در دهک اول تا 2.5درصد در دهک دهم بوده است.تورم ماهانه خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات هم از 1.0 درصد در دهک اول تا 1.5 درصد در دهک دهم بوده است. تورم کالاهاي غيرخوراکي و خدمات اما برعکس بوده و بيشتر دهکهاي پايين را تحت تاثير قرار داده و از 2.8درصد در دهک دهم تا 3.0 درصد در دهک اول متغير بوده است.

در ميان گروهها و طبقات کالايي هم بيشترين تورم مربوط به بهداشت و درمان با 4.0درصد و مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها با 3.5درصد بوده است.

از نکات جالب توجه تورم منفي 0.7درصدي زيرگروه روغنها و چربي ها و تورم 3.7درصدي مسکن و اجاره است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه