ارگان مطبوعاتی سپاه مدعی شد:

محمدخاتمی می‌تواند زمینه گفت‌وگو را فراهم کند

آرمان امروز: هفته نامه «صبح صادق»، در يکي از مطالب خود را به سخنان اخير سيد محمد خاتمي، رييسجمهوري اسبق جمهوري اسلامي اختصاص داده؛ مطلبي که در مقايسه با مطالب ديگر اين نشريه درباره خاتمي تمجيد حساب ميشود؛ با تيتر «خوب اما ناکافي».

نويسنده نشريه «صبح صادق» در ادامه به جايگاه محمد خاتمي در فضاي سياسي کشور پرداخته و آورده «با وجود تلاش برخي طيفهاي جريان اصلاحات براي عبور از سيدمحمد خاتمي و همچنين فاصلهگذاري رسمي بخشي از تندروهاي اصلاحطلب با مشي اصلاحطلبي و غلتيدن در دامن براندازان ميتوان گفت، رييس دولت اصلاحات همچنان شاخصترين و مورد قبولترين چهره در اين طيف سياسي است.» به عبارت ديگر اين نشريه جايگاه رهبري خاتمي در ميان اصلاحطلبان را با نظر مثبت تاييد کرده است.

اين هفته نامه به بخشي از صحبتهاي اخير خاتمي اشاره کرده که گفته بود: «براندازي نه مطلوب است و نه ممکن» و اين بخش را مصداق «مرزبندي» با «دشمن و براندازان» برشمرده است.

صبح صادق ، در عين اينکه گفته خاتمي را «يک گام به جلو» ارزيابي کرده، ولي درباره آن نوشته که «قطعا اين گام به تنهايي کافي نيست.» رويکردي که تاکنون لااقل بعد از حوادث انتخابات 88 در مورد خاتمي، ديده نشده بود.

نويسنده «صبح صادق» در ادامه به جايگاه محمد خاتمي در فضاي سياسي کشور پرداخته و آورده «با وجود تلاش برخي طيفهاي جريان اصلاحات براي عبور از سيدمحمد خاتمي و همچنين فاصلهگذاري رسمي بخشي از تندروهاي اصلاحطلب با مشي اصلاحطلبي و غلتيدن در دامن براندازان ميتوان گفت، رييس دولت اصلاحات همچنان شاخصترين و مورد قبولترين چهره در اين طيف سياسي است.» به عبارت ديگر اين نشريه جايگاه رهبري خاتمي در ميان اصلاحطلبان را با نظر مثبت تاييد کرده است.

صبح صادق در پايان جايگاه خاتمي ميان اصلاحطلبان را باز هم جايگاه «ويژهاي» دانسته و ابراز اميدواري کرده که او «ميتواند با ايجاد تفاهم در طيف اصلاحات، با پر رنگ کردن مرزبندي با دشمنان ملت ايران، زمينه گفتوگو را فراهم کند.»

پيشتر محمد خاتمي در ديدار با جمعي از علاقهمندان به مسائل سيستان و بلوچستان با اشاره به وضعيت امروز ايران گفته بود: ر حوادث اخير نيز بر اين استان و بخصوص بخش بلوچ آن ستم و جفاي مضاعف رفت که لازم است هرچه زودتر مردم منطقه که هم رنج محروميت و هم ستم اشرار را بيش از ديگران احساس و تحمل کردهاند مورد استمالت قرار گيرند و نيز آسيبي که بخصوص به لحاظ روحي و حيثيتي به اين مردم رسيده است تا آنجا که ممکن است جبران شود.

رئيس دولت اصلاحات با برشمردن ويژگيهاي حکمراني خوب اظهار کرد: از جمله مهمترين آنها شناخت يا به رسميت شناختن حقوق ملت و رعايت آزاديهاي اساسي بخصوص زمينهسازي اعمال حق شهروندي شهروندان که اعضاء يک ملتند و ملت از گرايشها، قوميتها، سليقهها و حتي مذاهب تشکيل شده است و نيز تامين ثبات و امنيت کشور با حضور و کمک خود مردم که صاحب اصلي کشور و حکومتند.

وي افزود: بخصوص حکمراني خوب آن است که پيشران کشور به سوي توسعه همهجانبه توأم با عدالت باشد. البته بيگانگان و بدخواهان و دشمنان عزت ملت و استقامت و پيشرفت کشور بيکار نمينشينند، ولي نقش و کار آنها بيشتر بهرهبرداري سوء از نارضايتي مردم و تلاش براي سوق دادن اين اعتراضها به سوي ناآرامي است و حتي ابزار قرار دادن خون و رنج مردم براي نيل به مقاصد شومي است که دارند.

خاتمي با بيان اينکه نديدن يا انکار وضع بدي که به نام زندگي بر مردم تحميل ميشود نارضايتي را از بين نميبرد، تصريح کرد: اگر چشماندازي به سوي بهبود اوضاع نباشد نارضايتي همراه با يأس و احياناً به آشوب عليه آنچه هست مبدّل ميشود. اولين گام اصلاح نهتنها به رسميت شناختن حق اعتراض بلکه استقبال از آن است. اينکه هر اعتراضي، اغتشاش معرفي شود و برخورد خشن و سخت با آن توجيه گردد مشکل را بيشتر ميکند.

رئيس دولت اصلاحات ادامه داد: از سوي ديگر در جهان و فضايي به سر ميبريم که وضع گريز ناپذير ارتباطات در آن زمينه بهره برداري سوء از نارضايتيها و استفاده ابزاري از آن براي رسيدن به مقاصد شوم را آسان کرده است. براندازي نه ممکن است نه مطلوب؛ ولي ادامه وضع کنوني هر لحظه زمينههاي فروپاشي اجتماعي را پهنتر و بيشتر ميکند. در يک کلام، کمهزينهترين و پرفايدهترين راه کار که نتيجه آن ثبات و پيشرفت و بازسازي اعتماد از دسترفته بخش مهمي از جامعه از حکومت است، خود اصلاحي نظام است، هم در ساختار، هم رويکرد و هم رفتار؛ امري که همواره از سوي خيرخواهان گفته و پيشنهاد شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه