اگر زبان مردم را نمی‌فهمیم چگونه در جایگاه مدیریت اداره امور مردم می‌نشینیم؟

آرمان امروز: محمود عباسزاده مشکيني، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت اينجوري نيست که حرف مردم فهميدني نباشد. چرا نميفهميم؟ اينها بچههاي ما هستند. اين دانشآموزاني که امروز در مدارس هستند، بچههاي ما هستند؛ در مدارس خودمان تربيت شدند. پاي صدا و سيماي خودمان نشستهاند چرا نبايد زبانشان را بفهميم؟ تا به حال چهکار ميکرديم که زبانشان را نفهميدهايم؟ کجا غافل بودهايم؟ چرا نبايد بفهميم؟ اگر زبان مردم را نميفهميم چگونه در جايگاه مديريت اداره امور مردم مينشينيم؟ چرا بايد بنشينيم؟

وي با بيان اين که اتفاقا من اعتقاد دارم ما زبان مردم را متوجه ميشويم خوب هم متوجه ميشويم بعضي وقتها خودمان را ميزنيم به متوجه نشدن، بيان کرد: آدم بايد کمي جرائت ابراز نظر داشته باشد. الحمدالله نظام سياسي ما يک نظام دموکراتيک برمبناي نظام فکري اسلامي است و از گفتوگوي درست و منطق قوي استقبال ميکند و به اصول اعتقاد داريم. به اصلاح در چارچوب هم بايد اعتقاد داشته باشيم و داريم. برخيها هم خدا را ميخواهند هم خرما را؛ خير، بعضي جاها دست زدن به تغييرات بزرگ و اصلاحات عميق در چارچوب اصول نياز است.

عباسزاده با اشاره به اينکه ما يک ملت معتقد هستيم، عنوان کرد: عفت در بين بانوان ما در جامعه ريشه دارد نهادينه شده است و همين نهادينگي را حفظ ميکند اگر امسال کار را خراب نکنيم، اين نهادينگي حفظ ميشود چراکه ريشه در ژن و خون مردم ايران دارد. ريشه در ژن بانوي مسلمان دارد. گاهي اوقات خود ما کار را خراب ميکنيم به نظر من ما زبان مردم را ميفهميم که بايد بفهميم.

اگر نميفهميم بايد فکر ديگري کرد. بايد گفت يک جاي کار ايراد بسيار اساسي دارد که ما يا نميفهميم ايراد کجاست يا ميفهميم و خودمان را به آن راه ميزنيم.  به نظر من نظام جمهوري اسلامي با اين قانون اساسي، با اين ملت بامعرفت و با اين رهبري هوشمند ظرفيت تحول مثبت و هدايت جامعه به سمت تکامل و رساندن اين جامعه، مردم و کشور به قلههاي فضليت را دارد و مجلس و دولت هم بايد وظايف و کار خودشان را انجام دهند. نکته مهم اين است که از انرژي و نقش مردم نبايد غافل شويم غفلت از نقش و انرژي مردم خسارتهاي غيرقابل جبراني به بار ميآورد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه