تکذیب ملاقات شمخانی با اعضای بیت امام و خانواده هاشمی

معاون فرهنگی هنری و ارتباطات موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینــی گفت: در ماههــای اخیــر درخواســتی از جانب دبیر شــورای عالی امنیت ملی مبنی بر ملاقات با اعضــای بیت امام مطرح نبوده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هیچگونه تقاضایی از بیت امام راحل نداشــته است. عارف نیا به جماران گفت: در ماههای اخیر درخواســتی از جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ملاقات با اعضای بیت امام مطرح نبوده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هیچگونه تقاضایی از بیت امام راحل نداشته است. در همین رابطه محســن هاشــمی عضو حزب کارگزاران ســازندگی در پاسخ به این سوال که آیــا دیدار اخیر با آقای شــمخانی طبق ادعای وال استریت ژورنال را تایید می کنید؟ گفت: ما اخیرا دیداری نداشتیم. ما دیداری با آقای شــمخانی داشتیم که مربوط به قبل از اعتراضات و این اتفاقات بوده اســت. وال اســتریت ژورنال در گزارشی آورده است که نماینده خانــواده مرحوم آیت الله هاشــمی رفسنجانی و نماینده بیت خمینی(ره)با علی شــمخانی در مورد اعتراضات با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیداری داشتند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه