روایت سخنگوی «جبهه اصلاحات» از جزییات دیدار با شمخانی و اژه‌ای

 آرمان امروز: شــکوری راد گفت:توضیحاتی دربــاره خواســتها و مطالبــات بــه حق معترضان داده و بر پرهیــز از برخوردهای خشــن با معترضین و بخصوص بکار گیری نیروهای لباس شخصی تأکید شد. « خبری را درباره نشست هیات رئیسه جبهه اصلاحات ایــران از جمله بهزاد نبوی، جواد امام، الیــاس حضرتی، محمــود صادقی و حسین مرعشی با رئیس قوه قضائیه و علی شمخانی منتشر شد. هــر چند که جزئیات بیشــتری درباره این دیدار منتشــر نشــد، اما، برخی تحلیل ها حکایت از آن داشــت که ناآرامی های اخیر در کشور ســران اصلاح طلب و اصولگرا را گردهم آورده و اصلاح طلبان پیشــنهاداتی را درباره اداره بهتر کشور ارائه کرده اند علی شــکوری راد، ســخنگوی جبهه اصلاحات در باره جزئیات دیدار هئیت رئیســه جبهه اصلاحات با رئیس قوه قضائیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفــت: » در این دیدارها تحلیلــی از آنچــه که این روزهــا در ایران جریان دارد ارائه شد. همچنین توضیحاتی دربــاره خواســتها و مطالبــات بــه حق معترضان داده و بر پرهیــز از برخوردهای خشــن با معترضین و بخصوص بکار گیری نیروهای لباس شخصی تأکید شد.

« هر اعتراضی را اغتشاش نخوانید

ســخنگوی جبهه اصلاحات تاکید کرد که به رسمیت شــناختن حق اعتراض مردم و اجتناب از اغتشاش نامیدن همه اعتراضات و نیز ایجاد فرصت امن برای طرح اعتراضات مردم بــه خصوص در دانشــگاه ها از نکات دیگری بود که به آن پرداخته شد

برخورد با معترضان باید قانونی و دموکراتیک باشد نه خشن

شــکوری راد همچنین درباره تاثیر گذاری این دیــدار گفت:»اعضــاء جبهه اصلاحات نظرات خــود را با مســئولینی که ملاقات کردند در میــان گذاشــتند و به خصوص در زمینه برخورد با معترضان و بازداشــت شدگان، هشــدارهای لازم را داده و متذکر شــدند که برخورد با معترضان میبایست برخورد قانونی و دموکراتیک باشــد و از هر نوع برخورد خشن اجتناب شود.

« دیدار با رئیس قوه قضاییه انتخاباتی نبود

وی همچنیــن درباره ابعــاد انتخاباتی این دیــدار، خاطر نشــان کرد:» اصـلـا درباره ً هنوز هیچ انتخابات صحبت نشــد و اساسا رویکــردی نســبت به انتخابــات در جبهه اصلاحات وجود ندارد.«

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه