وزیر امور خارجه :

پیام ها بین ایران وآمریکا ادامه دارد

آرمان امروز: حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری روز گذشته با خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی پیرامون تصویب قطعنامه اخیر علیه ایران و لزوم تغییر شیوه در مذکرات با توجه به شرایط جدید عنوان کرد: درخصوص مذاکره برای رفع تحریمها یکی از نکاتی که تاخیر و مانع برای توافق ایجاد کرد، حل مسائل فیمابین میان ایران و آژانس بود، پیشنهاد طرف مقابل این بود که ما ابتدا توافق را در دستور کار قرار دهیم و بعد از توافق، مسائل میان ایران و آژانس حل و فصل شود. معنای این پیشنهاد این بود که ما پیچ و مهرههای صنعت هستهای را باز کنیم و بعد درخصوص مسائل میان آژانس و ایران تصمیم گرفته شود، این جزو خطوط قرمز ما بود. قرار بود ما در ماه مارس توافقی را با طرف آمریکایی درخصوص تبادل زندانیان داشته باشیم، در آن زمان طرف آمریکایی پیشنهاد کرد که تبادل زندانیان فارغ از مذاکرات هستهای پیش برود، ما براساس نگاه انسان دوستانه این را پذیرفتیم. مدتی بعد گفتند که دو مذاکره همزمان باهم پیش برود. ما به آمریکاییها گفتیم که این افت و خیزهای شما در مذاکرات غیررسمی دیوار بیاعتمادی ما را بلندتر میکند چراکه شما حاضر به اجرا و رعایت پیشنهاد خودتان هم نیستید. البته طی چند ماه گذشته مجدداً مذاکرات درخصوص تبادل زندانیان در جریان است و ما نیز براساس نگاه انساندوستانه این مذاکرات را دنبال میکنیم. وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: متنی که الان روی میز قرار داد نتیجه گفتوگوهای چند ماهه در وین و همچنین ایدههای متعدد برای تکمیل آن است. ما درخصوص سه موضوع با آمریکا همچنان اختلاف نظر داریم و سه کشور اروپایی در این سه موضوع با آمریکاییها همکاری میکنند. امیرعبداللهیان گفت: یکی از این موضوعات حل مسائل فیمابین ایران و آژانس است، موضوع دیگر به تضمینهای اقتصادی باز میگردد و تضمین سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در کشور ما باید ضمانت شده باشد. اینکه گفته شود تا پایان دولت بایدن در توافق خواهیم ماند و بعد از آن قابل تضمین نیست را نمیتوانیم بپذیریم ما در آمریکا با یک حکومت طرف هستیم نه یک قبیله. سومین موردی که با طرفهای مقابل بحث داریم این است که در راستای تضمین اقتصادی، بازی که طرفهای غربی ایجاد کردند و اینکه تصور تحریم به طرفهای سوم القا میشود با یک مکانیزمی برطرف شود. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در رابطه با تفاوت رفتار آمریکاییها در تبادل پیامها و در عین حال اظهارنظرهای ضدایرانی ابراز داشت: آمریکایی ها در فرآیند تبادل پیامها در مسیر رسانه یک شکل شیطنت میکنند و در مسیرهای دیگر شیطنتی دیگر، وقتی از آنها در این رابطه پرسش میشود، پاسخی را مطرح میکنند که در رسانهها و برای آمریکاییها و افکار عمومی جامعه آمریکا اهمیت دارد و آنچه در آن فضا نیاز است را دنبال میکنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه