پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به گزارش «آرمان امروز»

294 هکتار از زمین‌های گیلان زیر کشت توتون رفت

در روز 14 آبان امسال گزارشي در همين صفحه با عنوان «هدفگذاري دولت براي افزايش سهم از سود دخانيات» منتشر گرديد که معاونت امور زراعت وزارت جهادکشاورزي پاسخي در رابطه با اين گزارش به روزنامه «آرمان امروز» ارسال کرد که در ادامه ميخوانيد:

بر اساس ماده 18 آييننامه اجرايي قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانيات مصوب 9/7/1369 ، شرکت دخانيات ايران موظف است با اعمال برنامه ريزي و با هماهنگي ستاد (ستادکشوري کنترل و مبارزه با دخانيات) سطح زير کشت توتون و تنباکو را بر اساس نياز کارخانجات داخلي تعيين نمايد. وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و صنايع و معادن نيزموظفاند در صورت کاهش ميزان نياز به توتون و تنباکو کارخانجات داخلي، جايگزين تدريجي زراعت توتون و تنباکو را به ساير محصولات کشاورزي در الگوي کشت مناطق توليد و فرآوري محصولات داخلي مورد مطالعه واجرا قرار دهند. در کليه قوانين و آيين نامه ها قبل از سال 1391 که به وظايف حاکميتي اشاره دارد و نام شرکت دخانيات آورده شده است، اين وظايف حاکميتي با مصوبه شماره 80681/ت46360ه مورخ 27/4/1391 به وزارت صنعت،معدن و تجارت منتقل شده است. بنابر اطلاعات دريافتي از ستاد صنايع دخاني وزارت صنعت،معدن و تجارت حدود 30 درصد  از نياز  داخلي صنايع دخاني از توليد داخل تامين ميشود. بنابر آمارهاي مستند در آمارنامههاي کشاورزي طي سه سال گذشته سطح زير کشت توتون و تنباکو در مقايسه با سطح زير کشت محصولات زراعي در کل کشور به شرح جدول پيشرو است: همچنين بنابر گزارش هاي دريافتي از استان هاي تحت کشت، طي سه سال گذشته به طور ميانگين در استان آذربايجان غربي 30 هکتار و در استان گيلان294 هکتار به زير کشت توتون رفته است. زمين هاي اختصاص يافته به کشت توتون بيشتر اراضي کم توقع و بعضا شيبدار است و سطح کشت در اراضي حاصلخيز در برخي مناطق استان گلستان در سطح محدود و حداکثر تا 2000 هکتار است که 20 درصد کل سطوح تحت کشت توتون و تنباکو در کشور است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه