مطرح شدن پرداخت «حق عائله‌مندی» به زنان کارمند

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: دریافت حقعائلهمندی برای کارکنان خانم بخش دولتی را مطرح کردهایم. انسیه خزعلی اظهار کرد: کمیته زنان و خانواده در شورای عالی آمار مصوب شد لذا میتوانیم به طور دقیق آمار زنان در بخشهای مختلف را جمع آوری کنیم و به عنوان مرجع رسمی، عهده دار این آمار باشیم. البته پیش از این آمارهایی در خصوص عدالت جنسیتی تهیه کردهایم. وی درباره میزان اجرا شدن قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز بیان کرد: اجرای این قانون بر عهده ستاد ملی جمعیت است اما در زمینه بخشهایی که مرتبط با ما بوده تلاش کردهایم. کار ما اجرا نیست بلکه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر دستگاههاست. بحث چهارقلوها را دنبال کردهایم که البته به قانون مکمل نیاز دارد. بهزودی قانون دهه شصتیها را اعلام خواهیم کرد. دورکاری با مشکلاتی از جمله اینکه مدیران همکاری لازم را ندارند، مواجه است که باید قانون دورکاری تعدیل شود تا همکاری بیشتر مدیران را در پی داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه