عمامه گذاری در افغانستان اجباری شد

اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در قندهار، به دستور وزارت امر به معروف طالبان، طی یک نامه رسمی به ادارات دولتی اعلام کرده است که کارکنان مرد باید از این پس عمامه بر سر بگذارند و ریش بلند داشته باشند. در این نامه، کسانی که از این امر سرپیچی کنند، به مجازات و احضار به دادگاه تهدید شدهاند.

در نامه رسمی اداره امر به معروف قندهار که در تاریخ ۲۶ آبان به یکی از ادارات دولتی ارسال شد، آمده است: طوری که دیده میشود کارکنان مرد برخلاف شریعت اسلامی نه عمامه بر سر دارند و نه ریششان مناسب سنت نبوی است و در ادامه، هشدار داده شده است که از تاریخ دریافت این نامه، کسانی که دستور بر سرگذاشتن عمامه و داشتن ریش بلند را رعایت نکنند، به دادگاه مربوطه معرفی و اخراج می شوند.

طالبان پیش از این، تنها بر پوشیدن لباس محلی به جای کت شلوار رسمی تاکید داشتند؛ هرچند در برخی ادارات، دستکم در کابل و دیگر شهرهای بزرگ، برخی از کارمندان هنوز با لباس رسمی سر کار می رفتند اما در دستور جدید طالبان، داشتن عمامه و ریش بلند اجباری اعلام شده است؛ به این معنا که دیگر هیچ نوع پوشش رسمی در ادارات دولتی مجاز نیست.

این دستور طالبان دقیقا مشابه دستورهای ۲۲ سال پیش این گروه در دور نخست حاکمیتشان بر افغانستان است. در آن زمان نیز در بسیاری از استان های افغانستان داشتن عمامه برای کارکنان ادارات دولتی اجباری بود. البته در دوره کنونی نیز چند ماهی میشد که در برخی استان ها از جمله ارزگان، داشتن عمامه و ریش بلند برای کارکنان دولتی اجباری شده بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه