حسین مرعشی در گفت‌وگو با آرمان‌امروز:

شرایط فراهم باشد ، حضور خاتمی موثر است

«محمدخاتمي ميتواند زمينه گفتوگو را فراهم کند» هفتهنامه «صبحصادق» رسانه نزديک به سپاه در حالي اين تيتر را براي گزارش خود انتخاب کرده است که «خاتمي» حدود يکدهه است، انواع و اقسام محدوديتها را متحمل شده است تا اين سئوال مطرح شود «خاتمي با چه ساز و کاري ميتواند قدم مثبتي در راستاي آرامش جامعه بردارد». يعني وي بهعنوان رهبر اصلاحطلبان فعاليت خواهد کرد يا يک شخصيت مستقلي که در فضاي سياسي و  اجتماعي جايگاه قابلتوجهي دارد؟

حسين مرعشي، دبير کل حزب کارگزاران در گفتوگو با « آرمانامروز» در اينرابطه به پرسشهاي مطرح شده پاسخ ميگويد:

*سيد محمد خاتمي مدتهاست که حاشيهنشيني را تجربه ميکند. با توجه به اين موقعيت، ايشان ميتواند براي ايجاد زمينه گفتوگو تحرکي تاثيرگذار داشته باشد؟

خاتمي از شخصيتهاي معتبر در عرصههاي سياسي و اجتماعي بهشمار  ميورد و بههمين دليل اگر فضاي مطلوبي در اختيار داشته باشد، ميتواند در راستاي کاهش مشکلات کشور  و  در نتيجه آرامش عمومي فعاليتي توام با نتيجه مثبت داشته باشد. در واقع ايشان با همه فراز و نشيبها همچنان موثر و مفيد  خواهند بود. البته بازهم تاکيد ميکنم، بايد شرايط فراهم باشد. البته وقتي حکومت به اين تصميم برسد که کسي را در راديو و تلويزيون، مطبوعات و ... محروم کند، طبيعي است که تاثير ميگذارد. همچنين با تغيير نسل، عدهاي به سن پيري رسيده و تعدادي فوت ميکنند و گروهي هم کساني هستند که در زمان دولت اصلاحات نبودند که بهطور طبيعي فاصل شخصيتها با مردم را بيشتر ميکند. در اينصورت بايد افراد برجسته بايد سعيشان را بهکار بگيرند تا از طريق بودن در رسانهها فعاليت کنند و از هر طريقي که ممکن است با مردم حرف بزنند تا اين فاصله بهنوعي جبران شود.

*بر فرضِ ورود براي تاثيرگذاري، خاتمي با عنوان رهبر اصلاحات فعاليت خواهد کرد يا با تکيه بر شخصيت مستقل اقدامهايي را انجام خواهد داد؟

خاتمي شخصيتاش را از اصلاحطلبان نگرفته است و بهعنوان يکفرد شخصيت برجسته ذاتي دارد. البته اين توضيج هم لازم است، بهدليل رابطهاي که ايشان با جريان اصلاحات دارد، بهقائده ابزار مهمي براي تاثيرگذاري در اختيار دارد. يعني خاتمي علاوه بر شخصيت ذاتي فردي، يکامکاني هم بهنام اصلاحات به قدرت ايشان اضافه ميکند.

*البته ذهنيتي راًي به اين ميدهد که مردم از اصلاحطلبان و اصولگرايان رد شدهاند.

اين ادعا در حالي در سالهاي اخير توسط گروهي مطرح ميشود که هيچکس نميتواند از جانب مردم حرف بزند يا نظري را مطرح کند. وقتي از «مردم» حرف ميزنيم، درباره يکطيف اظهارنظر نميکنيم. مردم چند دستهاند، عدهاي به بحثهاي سياسي هيچ علاقهاي ندارند و به هيچکدام از اتفاقها هم ورود نميکنند. گروهي ديگر در واقع فوقالعاده به نظام علاقهمند هستند و اعتقاد دارند در هر شرايطي بايد از سياستهاي رسمي و استراتژيگ نظام دفاع کرد. همچنين عدهاي هم مطلقاً جمهورياسلامي را قبول ندارند. همچنين بخشي از مردم هم هنوز خواهان اصلاح جمهورياسلامي هستند که بايد گفت، عدهشان کم نيست. در واقع شخصيتهايي مثل خاتمي، ناطقنوري روي بخش ميانه جامعه اثرگذارند و ميتوانند از اين طريق قدمهاي مثبتي براي آرامش جامعه بردارند.

*توجه به کدام الزام يا الزامها ميتواند به شخصيتي مثل خاتمي در راستاي ايجاد زمينه گفتوگو کمک کند؟

با اين توضيح که نظام و مردم از هم جدا نيستند، ايشان ميتواند با سليقههاي مختلف جامعه وارد فضاي گفتوگو شود و همچنين راهکارهايي را در دستور کار قرار بدهد تا هم نظام رسمي و هم افکار عمومي استقبال کنند.

*سئوال پاياني؛ اساسا فضاي سياسي و اجتماعي آمادگي گفتوگو دارد؟

هر نوع فضايي هيچگاه پايدار نيست و بالا و پايين دارد. در پاسخ به سئوال بايد بگويم، در شرايطي که تنش پررنگ است و گروهها با همديگر نزاعي جدي را تجربه ميکنند، نميتوانيم توقع برقراي گفتوگوي موثر داشته باشيم. يعني در شرايطي که قلياناحساسات است، بههيچ وجه نميتوان گفتوگو کرد. لازم است، جامعه به آرامش برسد تا طرفهاي جدل بتوانند گفتوگوهايي توام با نتيجه داشته باشند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه