در گفت‌وگو با «آرمان امروز» مطرح شد:

آمریکا منتظر نتیجه اعتراضات ایران

هیلاری کلینتون : آمریکا فعلا نباید با ایران مذاکره کند

آرمان امروز، گروه ديپلماسي: آنچه از تحرکات غربيها ميتوان نتيجهگيري کرد، هر روز در حال افزايش فشار سياسي و اقتصادي بر عليه ايران هستند. باتوجه به اينکه رييس جمهور فرانسه که بهبهانه 200 سالگي روابط دو کشور به واشنگتن سفر کرده است، در ديدار با «جو بايدن»، در بيانيهاي مشترک اقدامات ايران در برخورد با معترضان را محکوم کردند. همچنين اعلام کردند که از تلاش خود براي جلوگيري از رسيدن ايران به بمب هستهاي دست برنخواهند داشت! اين در حالي است که «هيلاري کيلنتون» که خود از مسئولاني بود که بر ماندن آمريکا در توافقنامه برجام تاکيد داشت، روز گذشته به جو بايدن پيشنهاد داد که در بازه زماني کنوني نبايد با ايران هيچ مذاکرهاي انجام دهند. اين در حالي است که در ماههاي اخير باتوجه به اختلافات موجود بين ايران و آمريکا دو طرف بهدنبال باز کردن روزنهاي براي مذاکره بودند ولي حالا بهنظر ميآيد باتوجه به اعتراضهاي اخير در ايران حداقل آمريکاييها در انتظار آينده اين ناآراميها هستند و با اين شرايط بايد برجام و هر آنچه در قالب مذاکره عنوان ميشود را متوقف شده بدانيم. اين در حالي است که بهنظر ميآيد «قطعنامهها»، «بيانهها» و البته واکنشهاي ضد ايراني همه براي آماده کردن فضاي داخلي و خارجي براي برخود با ايران است. باتوجه به اين رويدادها ايران همواره در مقابل تهديدها ايستادگي کرده است و در اين موقعيت هنوز شروط غربيها براي نشستن پاي ميز مذاکره را قبول نکرده است.

آمريکا فعلاً نبايد با ايران مذاکره کند

«هيلاري کلينتون»، وزير خارجه اسبق آمريکا، روز گذشته، اقدامات «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور سابق اين کشور در خصوص خروجش از توافق نامه برجام را مورد انتقاد قرار داد.

او با وجود اين گفته خروج دونالد ترامپ از برجام باعث شده آمريکا چشمهايي که اقدمات ايران در داخل ايران را نظاره ميکردند، از دست بدهد. وزير خارجه اسبق آمريکا گفت دولت اين کشور فعلاً نبايد با ايران بر سر هيچ چيزي، از جمله توافق هستهاي مذاکره کند. او با وجود اين گفته خروج دونالد ترامپ از برجام باعث شده آمريکا چشمهايي که اقدمات ايران در داخل ايران را نظاره ميکردند، از دست بدهد.

بيانيه مشترک فرانسه و آمريکا

«جو بايدن»، رئيس جمهوري آمريکا و «امانوئل مکرون»، رئيس جمهوري فرانسه پس از ديدار با يکديگر در کاخ سفيد در بيانيه مشترکي درباره ايران، حمايت خود را از اعتراضات و نيز ادعاهاي خود درباره برنامه هستهاي ايران را تکرار کردند و همچنين اعلام کردند که در مقابل نفوذ ايران در منطقه و البته جلوگيري از دستيابي به فنون روز علم هستهاي براي ساخت بمب اتم ايستادگي خواهند کرد.

بايدن و مکرون روز پنجشنبه به وقت محلي، در بيانيه مشترکي در تداوم ادعاهاي ضد ايراني خود اعلام کردند «واشنگتن» و «پاريس» مصمم هستند که اطمينان حاصل کنند ايران نميتواند سلاح هستهاي توليد کند يا به آن دست يابد. رؤساي جمهور آمريکا و فرانسه در اين بيانيه خود از اعتراضات ايران حمايت و مدعي شدند که به مردم ايران به ويژه زنان و جوانان که شجاعانه براي به دست آوردن آزادي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي خود اعتراض مي کنند، احترام ميگذارند. آمريکا و فرانسه مصمم به جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هستهاي هستند. فرانسه و آمريکا به همکاري با ديگر شرکاي بينالمللي براي رسيدگي به تشديد تنشهاي هستهاي ايران، عدم همکاري کافي تهران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي، از جمله در مورد مسائل جدي و باقيمانده مربوط به تعهدات قانوني ايران ذيل پادمانهاي معاهده منع اشاعه و فعاليتهاي بيثباتکننده اين کشور در خاورميانه، به ويژه ارسال موشکها و پهپاد، از جمله به عوامل غيردولتي، ادامه خواهند داد. ارسال اين تجهيزات ميتواند شرکاي مهم آمريکا و فرانسه در «خليج هميشه فارس» و همچنين ثبات و امنيت در منطقه را تهديد کند. همچنين اين اقدامات ميتواند قوانين بينالمللي را نقض کرده و به جنگ تجاوزکارانه روسيه عليه اوکراين کمک کند. فرانسه و آمريکا با شرکاي خود براي اجراي قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مقابله با اين فعاليتهاي ايران همکاري خواهند کرد. دو کشور تلاشهاي مشترکي را براي تقويت چارچوب بينالمللي جهت محدود کردن فناوريهاي موشکي و پهپادهاي ايران در منطقه و فراتر از آن و تلاش عملي براي مقابله با گسترش اين تکنولوژي ها انجام خواهند داد.

غربيها بهدنبال افزايش فشارها بر عليه ايران هستند

«فريدون مجلسي»، تحليلگر مسايل بينالملل در پاسخ به اين سوال که واکنش هيلاري کلينتون و بيانيه مشترک ضد ايراني رئيس جمهورهاي آمريکا و فرانسه چه معنايي در افکار عمومي و البته افزايش فشارها بر ايران توسط غربيهاي خواهد داشت، به خبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «توجه داشته باشيد که بعد از ماههاي اخير که همواره ايران با رد پيشنهادات و شروط غربيها عدم تمايل خود براي ادامه مذاکرات را نشان داده و اعلام کرده است که اين شروط و شرايط را نخواهد پذيرفت. ايران نشان داده نهتنها امتيازي به غربيها نخواهد داد بلکه به دنبال کسب امتيازات بيشتر از طرفهاي غربي است. ولي توجه داشته باشيد که باتوجه به توافقنامه برجام ايران نشان داد ميتواند در شرايطي امتيازاتي به غربيها بدهد. غربيها همواره مدعي هستند که ايران بهدليل هنجارهاي بينالمللي بايد زير نظر قرار بگيرد. در اين بين بايد يک سوالي پرسيده شود که چرا در مورد رفتارهاي «پاکستان» و «ترکيه» و ... هيچگاه غربيها به دنبال توافقنامهاي مانند برجام نيستند و براي اين کشورها شروطي مشخص نميکنند؟ اگر ايران بتواند در روابط بينالملل به خواستههاي ديگر کشورها اهميت بدهد و قطعنامهها و بيانيههاي ضد ايراني را کاغذ پاره نخوانند قطعا با چنين تهديدهايي مواجه نخواهد شد. متاسفانه بايد به اين مورد اشاره کنيم که مواردي در داخل ايران مشروع خوانده ميشود که در فضاي بينالمللي نامشروع محسوب ميشود.»

اين تحليلگر در واکنش اظهارت روز گذشته وزير امور خارجه سابق آمريکا ادامه ميدهد: «اظهاراتي که اشخاصي مانند کلينون که از چهرههاي شناخته شده سياسي جهان محسوب ميشود تنها به اين دليل است که بتوانند رفته رفته نشان دهند که زمان اقدام عملي بر عليه ايران فرا رسيده است. در ادامه فعال کردن مکانيز ماشه و همچنين باز گرداندن قطعنامههاي سازمان ملل هم در دستور کار غربيها قرار خواهد گرفت تا بتوانند ايران را محدودتر کنند و اين فشارها را همچنان حفظ کنند. در داخل ايران اعتراضاتي که پديد آمده است تاثيرات سرخوردگيها و مشکلات اقتصادي است و همچنين بايد به اين موضوع هم اشاره کنيم که مردم ايران خواستار کنشگري در فضاي بينالمللي هستند ولي سياستهاي حلقه سياسي کوچکي در ايران اين توان را از آنها گرفته است. شخصيتهايي مانند کلينتون با واکنشهاي خود سعي دارند که بهنوعي افکار عمومي شهروندان ايراني را براي اقدامات عيله ايران آماده کند. البته از ماههاي قبل تبليغات ضد ايراني باعث شده است که افکار عمومي ساير کشورها براي اقدام بر عليه ايران آماده شود. چنين اقداماتي براي ايران نگران کننده خواهد بود چون اشخاصي مانند وزير امور خارجه سابق آمريکا که تجربه زيادي در سياست خارجه دارند واکنش نشان ميدهند. اقدام براي آمادهسازي افکار عمومي به اين دليل است که ديگر موضوعي بهنام برجام وجود ندارد و غربيها ميخواهند دست به اقدامي بزنند که ايران را متوقف کنند و در ادامه به دنبال راههاي براي کاهش مقاومت ايران در براي خواستههايشان خواهند بود.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه