«آرمان امروز» سوءاستفاده «الهام علی‌اف» از هویت ایرانی را بررسی می‌کند:

دزد هویت زهر خود را ریخت

آرمان امروز، گروه ديپلماسي: ناديدهگيري حوزههاي مختلف ورزشي به دليل آنکه مسوولان «وزارت ورزش و جوانان» اهميتي به ساير رشتهها نميدهند باعث شده است تا برخي کشورها مانند «جمهوري آذربايجان» از اين خلاء به وجود آمده بر عليه فرهنگ و ورزش ايران اقداماتي را انجام دهند. مسئولان آذربايجان هر بار با بهانه جديد سعي دارند تا از ظرفيت فرهنگي ورزشي و ورزشي ايران استفاده ميکنند تا بتوانند خود را به عنوان ملت و دولت رسمي در جهان معرفي کنند. روز پنجشنبه سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) از ثبت «فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانهاي» به نام جمهوري آذربايجان در فهرست ميراث ناملموس بشري خبر داد. هرچند کشوري که حالا به نام جمهوري آذربايجان ناميده ميشود در سالهاي نهچندان دور در نقشه جغرافيايي ايران حضور داشت و بههمين دليل همواره خود را مدعي دورغين ميراث باستاني ايران ميداند. آنها پيش از اين هم «تار ايراني» را به نام خود ثبت کرده بودند.

اين در حالي است که کشورمان براي ثبت اين رشته ورزشي به نام خود تلاش زيادي داشته و فدراسيون بينالمللي ورزشهاي زورخانهاي نيز در سال 1383 با حضور نمايندگان بيش از 21 کشور جهان در تهران تأسيس و رسماً آغاز به کار کرده است. در حال حاضر فدراسيون جهاني داراي 57 عضو از 5 قاره جهان است. در حال حاضر اين فدراسيون دو دوره مسابقات آسيايي ورزشهاي زورخانهاي در تهران 2006 و کاتماندو 2008 و دو دوره مسابقات اروپايي ورزشهاي زورخانهاي زاربروکن 2007 و فرانکفورت 2009 و يک دوره مسابقات قهرماني جهان بوسان 2008 و يک دوره جام جهاني باکو 2009 و چندين مسابقه بينالمللي در شهرهاي کيش، دوشنبه و کابل را برگزار کرده است. حالا جمهوري آذربايجان خود را مدعي اصلي اين ورزش ناميده است.

آيينهاي ورزش پهلواني و زورخانهاي به نام ايران ثبت شده است

 روابط عمومي فدراسيون ورزشهاي زورخانهاي و کشتي پهلواني، فدراسيون ورزشهاي زورخانهاي و کشتي پهلواني درخصوص خبر ثبت آيينهاي اين ورزش ايراني توسط کشور جمهوري آذربايجان بيانيهاي را صادر کرد.در متن اين بيانيه آمده است:

در روزهاي اخير در خصوص ثبت ورزش هاي زورخانه اي و کشتي پهلواني بنام کشور آذربايجان در هفدهمين اجلاس يونسکو که در کشور مراکش برگزار شده است، خبرهاي مختلفي منتشر شده است که جهت روشن شدن افکار عمومي، لازم مي دانيم نکاتي را به آگاهي مردم عزيز و شريف ايران اسلامي به ويژه علاقمندان به فرهنگ و ميراث کهن کشور و ورزش زورخانه اي عرض نماييم. در تاريخ 25 آبان ماه سال 1389 برابر با (16 نوامبر سال 2010ميلادي) در فهرست ميراث معنوي يونسکو که در کشور کنيا برگزار گرديد، با توجه به غناي فرهنگي و مفاهيم جوانمردي نهفته در ورزش زورخانه اي و کشتي پهلواني ايران، «آيين هاي ورزش پهلواني و زورخانه اي» به عنوان ميراث معنوي بشريت به ثبت سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد(يونسکو)رسيده است که سند آن در فدراسيون ورزش زورخانه اي و کشتي پهلواني موجود مي باشد. کشور آذربايجان در طي چند سال گذشته تلاش زيادي نمود تا « فرهنگ ورزش پهلواني و زورخانهاي » را در يونسکو به نام خود ثبت نمايد که درخواست آن کشور در هفدهمين اجلاس کميته ميراث ناملموس يونسکو که در مراکش برگزار گرديد، مطرح و عنوان «فرهنگ پهلواني، بازيهاي سنتي زورخانه اي و کشتي» به عنوان ميراث ناملموس آن کشور به ثبت رسيد. رئيس فدراسيون ملي ورزش زورخانهاي و کشتي پهلواني و همچنين رئيس فدراسيون بين المللي ورزش زورخانه اي و کشتي پهلواني (IZSF) قبل از برگزاري اجلاس يونسکو در کشور مراکش، با مکاتبه رسمي و تماسهاي مکرر مسئولان محترم وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را در جريان درخواست کشور آذربايجان مبني بر ثبت «فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانهاي» بنام آن کشور قرار دادند. تا از اين خواسته جمهوري آذربايجان جلوگيري شود، که مسئولين آن وزارتخانه اظهار داشتند، با توجه به اينکه جمهوي آذربايجان قبلاً بخشي از قلمرو کشور ايران بود و ورزش زورخانهاي و کشتي پهلواني در آن سرزمين نيز رواج داشته، مدارک و اسناد ارائه شده توسط آن کشور، مسئولين يونسکو را متقاعد نموده است تا خواسته آن کشور پذيرفته شود.

آذربايجان از هويت ايراني استفاده مي کند

«سعيد عصمتي»، تحليلگر مسائل فرهنگي و بينالملل در پاسخ به اين سوال که جمهوري آذربايجان چه هدفي را با چنين اقداماتي دنبال ميکند به خبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «هر کشوري تلاش ميکند با ثبت مسائل فرهنگي و ورزشي، خود را به عنوان يک ملت و دولت در جهان معرفي کند. در اين مورد تيمهاي متخصص چنين مسائلي را بررسي ميکنند تا بتوانند با انگيزههاي سياسي، خود را در سطح جهان مطرح کنند. متاسفانه بايد به اين موضوع اشاره کنيم که مسئولان وزارت ورزش و جوانان چنين موضوعاتي را در دستور کار قرار نميدهند و تنها بر رشد و تقويب رشتههايي مانند فوتبال سرمايهگذاري و تبليغ ميکنند که اين موضوع همواره جاي انتقاد دارد. بايد بدانيم که کشوري مانند آذربايجان که البته به دليل اينکه پيشتر جزو خاک ايران محسوب ميشد ولي حالا سر ناسازگاري با همسايه خود دارد و از اين خلاءهاي موجود به نفع خود استفاده ميکند و تا بهنوعي خود را به عنوان ملت و دولت با پيشينه تاريخي مطرح کند. توجه داشته باشيد که «الهام علياف»، رييس جمهور آذربايجان همواره تلاش کرده است تا از هويت ايراني خود سوءاستفاده
کند.» او در همين مورد و با تاکيد بر اينکه مسئولان ورزشي بايد نگاه سياسي به موضوعات داشته باشند ادامه ميدهد: «مسئولان ما بايد به اين موضوع توجه کنند که در عصر جديد همه موضوعات را بايد با نگاه سياسي دنبال کرد و در اين مورد نبايد خلائي وجود داشته باشد که مخالفان ايران بتوانند از اين موضوعات به نفع خود استفاده کنند. در اين زمينه بايد اضافه کنيم که در مورد مسائل ديپلماسي هم بسيار ابتدايي عمل ميکنيم. اگر در ايران هم چنين تيمهايي براي بررسي و ثبت تاريخ و ورزش و فرهنگ ايران به خوبي عمل ميکردند حالا شاهد آن نبوديم که ورزش باستاني که با نام ايران در جهان شهرت دارد را به نام خود ثبت کنند. باتوجه به اين برخي معتقدند چنين موضوعاتي به وزارت گردشگري مربوط است ولي نبايد کمکاري «ديپلماسي ورزشي» را در اين موضوع ناديده بگيريم. ديپلماسي ايران حالا تنها در موضوعاتي مانند برجام و اختلافات سياسي و هستهاي ايران و غرب تمرکز کرده است و ديگر موضوعات را رها کرداند. در جام جهاني قطر که هماکنون در جريان است مشاهده ميکنيم که به مرکزي براي بحثهاي ديپلماسي تبديل شده است. فراموش نکنيد که حالا ورزش به فضايي تبديل شده است که کشورها مسائل سياسي خود را در لابهلاي ورزش مطرح ميکنند که بيشک جمهوري آذربايجان از اين فضا استفاده خواهد کرد.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه