ماجرای سه نامه سیدمحمد خاتمی به رهبری

آرمان امروز: محمدعلي ابطحي، فعال سياسي اصلاح طلب در مناظره با احديان، مشاو قاليباف گفت:آقاي خاتمي سه تا نامه خدمت رهبري نوشت و گفت «اين پلههاي سوم را ول کنيم و از پله اول مسائل را مورد رسيدگي قرار دهيم» اين نامه ها هنوز پاسخ نگرفته. آن وقت شما ميگوييد «شما چرا نميآييد»؟

جا دارد مجمع تشخيص مصلحت واقعا وارد يکسري بحثهاي اساسي شود. ما بنبست نداريم. اگر مجمع تشخيص وارد نشود، بعد کار به فحاشيها در خيابان ميرسد. اينها نتيجه طبيعي ايستادن روي پله دوم و سومي است که جنابعالي رفتيد در آنجا ايستاده ايد و الان توقع اين را داريد که نکند يک ذره دست شما دست آنها هم باشد و بتوانيد آنها را داخل نظام بکشيد. بعد مي گوييد چرا شما دست تان را باز گذاشتيد؟ خوب اگر دست مان را جمع کنيم ما هم ميشويم شما، يعني آقاي سيدمحمد خاتمي وقتي ممکن است آدم موثري باشد که سيد احمد خاتمي نباشد. شما ميگوييد چرا سيدمحمد خاتمي، سيد احمد خاتمي نميشود؟ جامعه متکثر به اين نيروها نيازمند است. الان آقاي خاتمي اين بيانيهاي که داد، چرا اينقدر فحش خورد؟ به خاطر اينکه گفت «براندازي نه مطلوب و نه ممکن». واقعا اين انتقاد اصلاحطلبانه است؛ ولي اين دو طرف الان تن به پذيرش اين موضوع نميدهند. يکي طرف حکومت است که نمي پذيرد چهار تا قانون درست و حسابي داشته باشيم و با آن قوانين يک اميدي در جامعه ايجاد کنيم تا اين جامعه دوباره به خانهها برود. شما موضوع حکمراني نو را مطرح کرديد، خوب اول بگوييد آن چشماندازي که ميخواهيد، به واسطه اين نوع حکمراني ايجاد کنيد چيست؟ چشمانداز اين است که آيا جامعه مي تواند برخي از اين معترضين را به عنوان نماينده خود به داخل مجلس بفرستد؟ آيا قانون حجاب تغيير مي کند؟ يا هر چيز ديگري. آقاي خاتمي سه تا نامه خدمت رهبري نوشت و گفت «اين پلههاي سوم را ول کنيم و از پله اول مسائل را مورد رسيدگي قرار دهيم» اين نامه ها هنوز پاسخ نگرفته. آن وقت شما ميگوييد «شما چرا نميآييد»، معتقدم اين توقعي غيراستراتژيک است، همانطور که امروز براندازها به ما فحش ميدهند و ميگويند «شما سوپاپ نظام هستيد». حاکميت بايد تلاش کند که بين خودش و اين نسل عصيانگر موجود يک مجموعه داشته باشد که بهترين گزينهاش هم اصلاحطلبان بودند اما اين گزينه را خراب و نابود کردند و الان مردم همسايه حاکميت هستند و در بحرانها اصطکاک هايي بين اين دو به وجود مي آيد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه