گفت وگو شرط اصلی کاهش نارضایتی

حسن رسولی
یکی از موثرترین و کمهزینهترین راهکارهای کاهش نارضایتیها، تنشها و اعتراضات جاری، تن دادن مجموعه نظام کشور به گفتوگو و شنیدن صدای معترضان است. به هر میزانی که کلون ارتباطی شهروندان ناراضی با متولیان امر حکومت دچار انسداد یا اختلال باشد، به همان میزان برعمق و گسترش بحرانها افزوده خواهد شد.

آقای رئیسجمهور و دو نفر دیگر از سران قوا در طول این مدت، به دفعات برای شنیدن صدای معترضان که از بین اقشار مختلف جامعه هستند که گروههای گوناگون سنی و اقوام، مذاهب و سایر اقشار جامعه را دربرمیگیرد، هر کدام با بیان و ادبیات خاصی اعلام آمادگی کردند ولی تا به الان به صورت عملی از سوی صاحبان قدرت گامی برداشته نشده و این قولهای بدون پشتوانه عملی نیز نه تنها کارساز نبوده و نخواهد بود، بلکه بر حجم بیاعتمادی بین معترضان و حاکمیت خواهدافزود.

به طور طبیعی، میشود مطالبات معترضان را از شعارهای شان جستجو کرد و علاوه بر صورت ظاهری شعارها توسل به شاخصهای تصویرکننده وضعیت جامعه در حوزه اقتصاد، تورم ۴، ۵ ساله بالای ۳۵ درصد، افزایش سرسامآور قیمتها، در عرصههای فرهنگی، تحلیل سبک زندگی رسمی بر شهروندان و مداخله بیشتر از حد در شئونات زندگی و حریم خصوصی افراد، انسداد سیاسی، یکدست بودن قدرت و نبود نمایندگانی از طرف طبقات مختلف جامعه در مجلس و سایر ارکان تصمیمگیری، بلاتکلیف ماندن بحث برجام و تحریمها خود گویاست. مجموعه این مقولات به صورت واقعی و ظاهری میتواند در فهرست خواستهها و مطالبات مردم باشد.

چنانچه سران قوا و به خصوص قوهمجریه که پیشران حاکمیت است از سطح غر زدن و وعده دادن اینکه صدای معترضان را میشنویم عبور کرده و طرح و برنامه عملی ارائه کنند و گامهای اجرایی را بردارند، فکر میکنم میتواند موجب باز شدن باب گفتوگو و انتقال پیام بین ۱۰۰ درصد ناراضیان کشور و متولیان اداره امور برای خروج از این شرایط بحرانی و اعتراضی و قدم گذاشتن در یک فضایی که گفتوگوهای چندجانبه از سوی حاکمیت با نمایندگان وجدان و افکار عمومی جامعه شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه