«آرمان‌امروز» بررسی می‌کند

گام اول گفت‌وگوی ملی

آرمانامروز: کشور بيش از 2 ماه است، فضايي توام با تنش و چالش و البته چنددستگي را تجربه ميکند. در واقع شرايط حاکم بر جامعه به قدري نگرانکننده شده که لازم است، همه دستگاههاي انتخابي، انتصابي و حتي حاکميتي به دنبال راهحلهايي باشند تا بلکه کشور از اين برهه هزينهساز عبور کند.

در اين بين قوهقضائيه به عنوان نهادي که بايد سره را از ناسره تشخيص بدهد، ميـتواند در راستاي ترويج فضاي گفتوگو و در نتيجه، تبديل تنازع به تفاهم گامهايي تاثيرگذار بردارد. مخصوصا که محسنياژهاي، رياست دستگاه قضا رويکردي تعاملي و مصلحانه را در دستور کار قرار داده است تا بتوان اينطور  گفت، ميتوان روي اين نهاد حساب ويژهاي باز کرد.

در همينراستا رئيس دستگاه قضا در روزهاي اخير، علاوه بر اينکه به بهانه پيروزي تيم ملي فوتبال در جامجهاني تعدادي از زندانيان را آزاد کرد، در چند روز اخير بههمراه علي شمخاني دبير شوراي امنيت ملي با هياترييسه جبهه اصلاحات هم ديدار داشته است. البته اصولگرايان نسبت به اين نشست انتقاد و اعتراضهايي را مطرح کردند. انتقادات به رئيس دستگاه قضا از آنجا آغاز شد که برخي نمايندگان مجلس به ديدار اژه اي با بهزاد نبوي، جواد امام، الياس حضرتي، محمود صادقي و حسين مرعشي انتقاد کرده بودند.

اما رئيس دستگاه قضا در ديدار غير علني در مجلس، با دفاع از اين ديدارها، در حضور قاليباف خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «با صداي بلند اعلام ميکنم که قطعا من با همه افراد منتقد و معترض نشست برگزار کرده و صحبت ميکنم و به مطالب آنها گوش ميدهم و نقطهنظرات خود را نيز بيان ميکنم؛ البته من سخنان افراد را نميشنوم که احيانا براي من تصميمسازي کنند؛ بلکه گوش ميدهم که ببينم اگر حرف منطقي و درستي دارند، آن را شنيده باشم و به آن عمل کنم؛ همچنين در مواردي سعي ميکنم موارد و نکات منطقي موردنظر خود را به اين افراد و گروهها اعلام کنم که اگر به آن عمل کردند فبها و اگر توجه نداشتند حداقل آن است که اتمام حجتي صورت گرفته باشد.»

اژه اي همچنين در ابتداي ديدار غيرعلني با نمايندگان مجلس با اشاره به اعتراضات سراسري بعد از فوت مهسا اميني، به ضرورت «مسئوليت پذيري» نهادها اشاره کرد و گفت «همه مسئولان در نظام جمهوري اسلامي ايران از باب وظايف حکومتي که به آنها محول شده، در قِبال دين، دنيا و آخرت مردم داراي مسئوليت هستند.» رئيس دستگاه قضا «مسئوليت پذيري» را در ارتباط با «پاسخ گويي» دانسته و گفت «چنانچه نتوانيم در زمينه حل مشکلات مربوط به معيشت و اقتصاد مردم موفق عمل کنيم، فردا نخواهيم توانست پاسخ تاريخ، شهدا و خداوند را بدهيم»

اين نقدها به قوهقضاييه  در حالي است که با وجود اعلام آمادگي دولت براي تعيين مکان هايي براي اعتراض قانوني مردم، با گذشت بيش از 70 روز از آغاز اعتراضاتي که برابر آمار وزارت کشور 200 کشته به دنبال داشته، نمايندگان مجلس در اجراي مسئوليت خود، به صورت جدي به اين لايحه ورود نکرده اند تا مرزبندي ها در تفکيک اعتراض و اغتشاش، شکل قانوني به خود گيرد.

منصور حقيقتپور، فعال سياسي اصلاحطلب در گفتوگو با «آرمانامروز» در همينرابطه اظهار داشت: قوهقضائيه يکي از ارگانهاي مهم کشور است و در موضوعات و مباحث متعددي ميتواند براي تاثيرگذاري ورود کند. بههمين دليل اينکه دستگاه قضا بتواند با توجه به الزامهايي فضا را براي گفتوگو فراهم کند، اتفاق بسيار خوبي خواهد افتاد.

نماينده ادوار مجلس در ادامه گفت: دستاندرکاران قضايي مسئول بسياري از مسائل در سطح جامعه هستند. در واقع در موضوعهاي امنيتي، سياسي، اجتماعي و ... مسئولان قوهقضاييه ديدگاه و نظر دارند. بههمين دليل ميتوانند با نظرخواهي از افراد روشنفکر، اساتيد دانشگاه، حقوقدانها، کسبه و بازار و حتي مردم عادي به آگاهي لازم از مطالبههاي عمومي برسند و در گام دوم درصدد اين بر آيند که حتيالمقدور توقعها را برآورده کنند. تاکيد ميکنم، گفتوگو براي شرايط فعلي از هر اوجبي واجبتر است و قوهقضائيه ميتواند از پتانسيل قانوني خود استفاده کند و حتي امکان تبادلنظر افکار عمومي با نظام را فراهم کند.

او افزود: برگزاري کرسيهاي گفتمان در دانشگاهها، فراهم کردن اظهارنظر براي مردم عادي و ... و البته جريانهاي سياسي با نگاههاي مختلف ميتواند گفتوگو را بهعنوان هدفي که بسيار مهم است، محقق کند. همچنين قوهقضاييه با قشر کسبه و اقتصادي ديدار داشته باشد و بعد از کسب اطلاع از کاستيهاي اقتصادي، کارهاي لازم را براي بالا بردن امنيت اقتصادي پيگيري کنند. اينکه «اقتصاد شرايط مطلوبي داشته باشد» مهترين الزام براي آرامش عمومي و همچنين کاهش تنش و چالشها بهشمار ميرود.

منصور حقيقتپور در پايان گفت: قوهقضائيه بهعنوان يکي از رکنهاي مهم نظام همچنين اگر بتواند، با دولت و مجلس هماهنگ باشد تا بتوانند، با بهرهگيري از پتانسيلهاي قواي سهگانه جامعه را آماده گفتوگو ديدگاهها و سليقههاي متضاد کنيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه