آرمان‌امروز «طرح جامع حجاب‌اجباری» را بررسی می‌کند

مخمصه‌ای تازه در راه است

آرمانامروز: «گشتارشاد» از آخرين روزهاي شهريور به پرکاربردترين واژه در ادبيات سياسي و اجتماعي تبديل شده است. اکنون که شائبه تعطيلي گشتارشاد پررنگ است، مجلس شوراي اسلامي به تکاپو افتاده است تا طرحي با عنوان «برنامه جامع» راهکارهاي لازم براي ادامه «حجاباجباري» را بررسي ميکند. البته اين توضيح لازم است  «حجاب» در جامعه اسلامي از اصول غيرقابلانکار است و اينکه اين موضوع با پيشوند «اجباري» عنوان ميشود، ناخودآگاه تاثير منفي گذاشته و موجب گارد گرفتن بخشي از مردم ميشود.

احمد راستينه سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس درباره موضوع حجاب و احتمال تعطيلي گشت ارشاد ميگويد: کميسيون فرهنگي در خصوص موضوع عفاف و حجاب دو کار را در دستور برنامه خود دارد. اول اعمال ماده 425 آييننامه داخلي مجلس است که تعدادي از نمايندگان از کميسيون فرهنگي خواستند گزارشي از عدمانجام مسئوليتها توسط دستگاههاي مختلف در خصوص موضوع عفاف و حجاب آماده کنند و گزارش دستگاههايي که به وظايف خود عمل نکردند، در صحن مجلس ارائه شود. از اينرو، کميسيون در حال آماده کردن گزارش است. البته بايد توجه داشت که اين دغدغه و خاستگاه به خاطر اتفاقات چند ماه اخير کشور نيست، چون 30 دستگاه در اين رابطه مسئوليت دارند و از آنجايي که برخي دستگاهها به وظيفه خود عمل نکردند بايد شفافسازي صورت بگيرد.

نماينده شهرکرد در ادامه گفت:  پس از گزارش به صحن، اگر خلاءهاي قانوني وجود داشته باشد و نيازمند قانونگذاري باشد يا نيازمند اعمال کار نظارتي ويژه در برخي دستگاهها باشد، در صحن مجلس تصميمگيري خواهد شد. دستور کار دوم و ديگر کميسيون فرهنگي در رابطه با عفاف و حجاب اين است که ما جلساتي را به طور ويژه با دستگاههاي متولي در اين امر برگزار کرده و خواهيم کرد تا عوامل و ريشههايي که سبب برخي از آسيبهاي اجتماعي شده را مشخص و جمعبندي کنيم و نقشه راه آن تنظيم شود. آن علل و عوامل و جلوگيري از اين چالش ميتواند در قالب طرح در مجلس مطرح شود يا در قالب دستورهاي نظارتي که مجلس به دستگاهها ارائه خواهد کرد، باشد. نتيجه اين رويکردها، به زودي در قالب گزارش، علني خواهد شد.

سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس در پايان اظهار داشت: هم بايد دستگاههاي متولي، کارشان را در خصوص اقناعسازي درست انجام دهند و هم ساير دستگاهها در خصوص افرادي که از قانون سرپيچي کردند بايد مسئوليتشان را ايفا کنند. اکنون ما در حال پيگيري هستيم که براساس مصوبه 638 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، چرا دستگاههايي که وظيفه داشتند يک آييننامه روشن و شفاف در خصوص حوزه عفاف و حجاب و شرح وظايف قانونيشان ارائه دهند، به مسئوليتشان عمل نکردند و اين موضوع به جد در کميسيون در حال بررسي است.

وي ميگويد: اساساً فکر ميکنم فهم برخي از دستگاهها در گسترش پديده کشف حجاب، فهم غلطي است. من به عنوان نماينده مجلس به دستگاههاي متولي در اين امر ميگويم، شماهايي که مماشات ميکنيد داريد خلاف صريح قانون رفتار ميکنيد و حتماً بايد پاسخگو باشيد.

فرزانه ترکان، عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران در رابطه با اين طرح به آرمانامروز گفت: اينکه مجلس تصميم به ارائه طرحي براي حجاباجباري در نظر دارد، يک بحث است و اينکه با مردم چطور بايد برخورد کرد، بحث مهمتر است. مسئولان و تصميمگيران با در نظر گرفتن تنشهاي اين چند ماه بايد با هوشياري بيشتري تصميم بگيرند تا دوباره بين مردم و نظام حکمراني چالش بهوجود نيايد. در واقع نمايندگان مجلس بايد در قدم اول از طريق مرکز پژوهشها نظرسنجي دقيقي انجام بدهند تا از اين طريق، طرح و برنامههايشان را با مدنظر قرار دادن خواست و اراده اکثريت آماده کنند.

اين فعال سياسي اصلاحطلب در ادامه گفت: همه بايد اين را در نظر بگيريم، تصميمهاي خامي که برگرفته از نظر اکثريت جامعه نباشد، دباره همهچيز را بههم خواهد ريخت و تنشهاي جديدي را به وجود خواهد آورد و کفِ خيابان دوباره شاهد حضور مردم معترض خواهد بود. بههمين دليل تاکيد دارم، مجلس رو به مردم بياورد تا از اين طريق، جامعه با سياستهاي نظام همراهي کند.

او ادامه داد: مشکلاتي که شعلهور شد، از جايي شروع شد که به بهانه حجاب تندرويهايي صورت گرفت تا اقشار مردم به اين ذهنيت برسند که از حقوق شهروندي يکسان برخوردار نيستند و بههمين راحتي کشور نزديک به سه ماه است، فضايي توام با تنش و  چنددستگي را تجربه ميکند. ايکاش گوش شنوايي بود تا با در نظر گرفتن توصيههاي عقلا، تندرويهاي هزينهساز صورت نميگرفت.

فرزانه ترکان در پايان گفت: حجاب موضوعي مهم است و اين گره زماني باز ميشود که مسئولان نظر عامه مردم را بپذيرند.

اميررضا واعظ آشتياني، فعال سياسي اصولگرا در گفتوگو با «آرمانامروز» درباره اين برنامه مجلس در خصوص حجاب اظهار داشت: اين نکته را بايد در نظر گرفت که بحث حجاب قانون است و تا وقتي قانونگذار قانون را تغيير ندهد، همه بي هيچ حرف و حديثيي مخالفت کنند. مجلس هم «طرح جامع» را بر اساس مفاد قانوني پيگيري خواهد کرد. حالا اگر عدهاي نميخواهند نصقانون را بربتابند، يا بايد شرايط را براي تغيير قانون فراهم کنند يا اينکه به قانون احترام بگذارند.

او افزود: نهتنها در بحث حجاب، بلکه درباره همه موضوعها لازم است احترام به قانون فرهنگ شود تا جامعه عادت کند، قانونگرايي را در هر شرايط و فضايي اصلي بدانند که نبايد به آن بيتوجهي کنند. جالب است، برخي اينطور عنوان ميکنند که «حجاب به رفراندوم گذاشته شود» در واقع آنهايي که خواستار نظرخواهي عمومي درباره بحث عرفي و شرعي هستند، تلاشي بيفايده دارند که بايد گفت، تحتتاثير تبليغات بيگانگان هستند. آنهم در شرايطي که کشوري مثل فرانسه که ادعا دارد، حجاب را بيقانوني اعلام کرده است و جالب است، صداي اعتراضي هيچکسي از داخل و خارج اين کشور بلند نشد.

اميررضا واعظ آشتياني در پايان گفت: اينکه عدهاي بناي فرار از قانون دارند، تکليفشان با نهادهاي قانوني است. وقتي مجلس طرح جامع را تدوين کرد، همه ميتوانند نظرشان را بگويند. اما اينکه تعدادي قليل بخواهند موضوعي را که براي اکثريت ارزش است، ناديده بگيرند، موضوعي نيست که بتوان از کنارش به سادگي گذشت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه