اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در ۳ استان

معاون اقتصادي رئيس جمهور با اشاره به اجراي آزمايشي طرح کالابرگ الکترونيکي گفت: طرح کالابرگ به صورت آزمايشي در سه استان در حال اجرا است و اجراي آن در کل کشور بستگي به رفع ايرادات آن دارد. محسن رضايي گفت: طرح کالابرگ به صورت آزمايشي در سه استان در حال اجرا است و اجراي آن در کل کشور بستگي به رفع ايرادات آن دارد. وي با بيان اينکه نظام امور مالياتي از مهمترين ابزارهاي اقتصادي دولت با هدف خدمترساني است، افزود: هدف از دريافت ماليات استفاده از آن در حوزههايي مانند بهداشت، امنيت و زيرساخت است. به سبب مشکلاتي که در گذشته وجود داشته است امکان استفاده از اين ابزار وجود نداشته است. وي در پاسخ به سوالي در مورد تحولات سازمان امور مالياتي گفت: در چند زمينه اقدامات خوبي انجام شده است که يکي از آنها ابزار دريافت ماليات است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه