اعتراض حق دانشجو است

آرمان امروز: وزير ارشاد در نشست با دانشجويان به مناسبت روز دانشجو، اقتصاد هنر و معيشت هنرمندان را از موضوعاتي دانست که با ناآراميهاي اخير به خطر افتاده و لازم است براي آن فکري انديشيده شود.

در اين برنامه که از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه الزهرا بهمناسبت روز دانشجو در سالن توراني اين دانشگاه برگزار شده بود، گروهي از دانشجويان با حضور پشت تريبون، دغدغههاي خود نسبت به وضعيت فرهنگي کشور را بيان کردند.

اين گروه خواهان «برخورد با محتواي نامناسب آثار و توليدات تصويري سينما و تلويزيون»، «برخورد با دانشجوياني که در جريان حوادث اخير در تجمعات اعتراضي شرکت کرده بودند» و «حل مسائل و مشکلات حوزه فرهنگ» و رسيدگي به آنها شدند. در اين بين تعدادي از دانشجويان نيز خواستار شنيدن صداهاي معترض از سوي مسوولان بودند. برخي دانشجويان به محتواي توليدات سينمايي و تلويزيوني با اشاره به اين مضمون که «نميتوان آنها را با خانواده تماشا کرد!» اعتراض کردند. وزير ارشاد در واکنش به انتقادهاي اين دانشجويان گفت: ما ميگوييم «قانون»، ترجمه ميکنيم «اگر فيلمي قرار است ساخته شود، ميبايست از مجراي وزارت ارشاد عبور کند و تاييديه بگيرد». بسياري از فيلمها از دولتهاي پيشين مجوز گرفتهاند و حالا ما موظفايم آنها را منتشر کنيم. عدهاي اقتصاد فرهنگ و هنر و معيشت هنرمندان را به بازيهاي سياسي گره زدهاند. او همچنين شرايط توليدات تصويري در وضعيت فعلي را اينطور تشريح کرد: امسال بيش از 95 فيلم مجوز ساخت گرفتهاند و در حال آماده شدن هستند. همچنين 75 فيلم در بخش داخلي و بيش از 570 فيلم در بخش بينالملل جشنواره فجر ثبتنام کرده و پذيرش شدهاند. همچنين در بنياد فارابي 23 فيلمِ در حال آماده شدن داريم.اسماعيلي وزير ارشاد، در ادامه درباره وضعيت هنرمندان و مشکلاتشان در شرايط اين روزها، اينطور اظهار کرد: امروز هر هنرمندي ميخواهد برنامه هنري را اجرا کند، عدهاي بهصورت سازماندهيشده، با فحاشي و تهديد مانع او ميشوند. اين چه نسبتي با آزادي کار و آزادي بيان دارد؟ يکبرنامه هنري تنها متعلق به يکنفر نيست، گروهي آن را تدارک ديدهاند؛ از گيشهداري که بليت ميفروشد تا متصدي نور و سالن و صدا همه در آن درگيرند. عدهاي از اصحاب فرهنگ و هنر درگير معيشتشان هستند و بهخاطر اين وضعيت دچار مشکل معيشتي شدهاند.اسماعيلي در بين صحبتهايش گفت: «اين دولت به آزادي بيان متعهد بوده و مبناي آن را بر گفتوگو با اصحاب فرهنگ و هنر گذاشته است.» سپس در ادامه به مشکلات قضاييِ پيشآمده براي برخي از هنرمندان، دانشجويان و روزنامهنگاران در جريان اعتراضات سال 1398 اشاره کرد و اضافه کرد: آيتالله رئيسي در سال 1398 بسياري از دانشجوياني را که احکام قضايي قطعي و در حالِ اجرا داشتند، با مشورت رهبري عفو کردند. بعضي از هنرمنداني که الآن عليه انقلاب و نظام صحبت ميکنند، از عفوشدگان سال 98 هستند. بسياري از اين افراد احکام زندان هفتساله و پنجساله داشتند، اما آيتالله رئيسي بهعنوان رئيس قوه قضائيه نامه نوشته و بسياري از هنرمندان، دانشجويان و روزنامهنگاران را عفو کردند. وزير ارشاد بر استقلال جريان حوزة هنر تأکيد کرد و درباره واکنش هنرمندان به جريانهاي اخير اينطور گفت: «جريان هنر و جامعه» نبايد با اخم چند چهره دچار التهاب شده و با خندة آنها مورد انبساط خاطر شود. اسماعيلي در واکنش به صحبت يکي از دانشجويان مبني بر «نداشتنِ آزاديِ پس از بيان» بيان کرد: در ميان مسئولان انقلاب اسلامي از جمله رهبر انقلاب، افرادي وجود دارند که خود درد کشيدهاند. کسانيکه طعم تلخ ظلم و جور را کشيدهاند، در مسند قدرت نميتوانند نسبت به اين مسائل بيدغدغه باشند. مسئولان، حفظ و حراست از آزادي بيان و انديشه را وظيفه خودشان ميداند. وزير ارشاد تاکيد کرد: اعتراض حق دانشجو و حق مردم است و ما بايستي اصل 27 قانون اساسي را بهخوبي اجرا کرده و فضا را بهگونهاي متناسب با اعتراضات مردمي آماده کنيم؛ همانطور که در شيراز اين اتفاق افتاد در تهران نيز بايد ممکن بشود که هرکس اعتراضي دارد بهطور قانوني بيان کند. مگر ميشود در جامعه امنيت نباشد و از آزادي بيان صحبت کرد؟ امنيت جامعه خط قرمز است و نبايد اجازه داد مطالبات مردمي و دانشجويي به جايي ختم شود که امنيت به خطر بيفتد و جامعه ناآرام شود. او همچنين درباره اهميت و لزوم گفتوگو ميان لايههاي مختلف جامعه و دولت اينطور توضيح داد: دشمنان بهدنبال نقاب و شکاف هستند و دوست ندارند ما با هم گفتوگو کنيم. ما بايد ياد بگيريم با همديگر صحبت کنيم. ما بايد صحبتهاي دانشجويان با گرايشها و نظرات مختلف را بشنويم. امروز بعد از گذشت 15 ماه از آغاز کار دولت، ما در مسير رسيدن به اهداف هستيم. حوزه مسئوليت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بسيار متنوع است. اين وزارتخانه، مديريت بيش از 18 حوزه موضوعي را بر عهده دارد. از نماز و قرآن گرفته تا ساز و موسيقي، حج و زيارت، اوقاف، سازمان ارتباطات، رايزنيهاي خارج از کشور، تا جريان عميق هنري در توليدات سينما و تئاتر، هنرهاي تجسمي و مد و لباس، کتابها و نشريات، حوزه اطلاعرساني، خبرگزاريها و روزنامهها، همه و همه بخشي از حوزه مسئوليت ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. ما با يک سند تحولي کارمان را در اين وزارتخانه شروع کرديم و ماهبهماه و فصلبهفصل آن را نقطهگذاري ميکنيم که چه ميزان از برنامهها اجرا شده است. حتماً ناکاميهايي داشتيم و در نقطههايي به اهدافمان نرسيديم اما مسير حرکتمان روشن است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه