افزایش ۲۰ درصدی عوارض طرح ترافیک

آرمان امروز: اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با افزايش 20درصدي عوارض طرح ترافيک براي سال آينده موافقت کردند. مجتبي شفيعي مديرعامل سازمان حمل و نقل شهرداري تهران، گفت: در سال جاري درآمد ناشي از اجراي طرح ترافيک و عوارض آن 1800 ميليارد تومان بوده است که از اين رقم تا به امروز 1000 ميليارد تومان وصول شده است و اميدواريم تا پايان سال نيز مابقي اين درآمد وصول شود. وي با اشاره به نرخ پايه عوارض طرح ترافيک در سال جاري تاکيد کرد: اين مبلغ 43 هزار و 800 تومان در نظر گرفته شده بود که براي سال آينده با افزايش 25 درصدي اين رقم به 54 هزار و 750 تومان خواهد رسيد. در ارتباط با بهاي عوارض طرح ترافيک براي برخي از گروهها از جمله جانبازان، بيماران خاص، خبرنگاران و ... نيز رقم براي ورود ساليانه در سال جاري 234 هزار تومان بود که با 25 درصد افزايش در سال آينده به 293 هزار تومان خواهد رسيد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه