تناقض روزنامه‌های اصولگرا به توافق تهران-ریاض

آرمان امروز، گروه سياسي: بعد از توافق ايران و عربستان راي عادي سازي مناسبات بسياري از تحليلگران اين مذاکرات را بررسي کردند که در ادامه به واکنش سه روزنامه اصولگرا اشارهاي خواهيم کرد که نگاه متفاوتي به اين توافق داشتند.

«روزنامه خراسان» در مطلبي نوشت: اين توافق قطعا ابعاد ديگري را هم در بر خواهد گرفت امابه نظر مي رسد  آن چه در باره اين توافق مهم تر از اصل انعقاد آن است پايداري و به نتيجه رسيدن آن است.همان طور که اشاره شد گسل هاي  بالقوه و بالفعل موجود ميان ايران و عربستان گاه چنان عميق است که ترميم آن به  مدت ها زمان نياز دارد و به صرف يک اعتماد سازي  اوليه نمي توان انتظار محو آن ها را داشت چراکه اين توافق در خلأ اتفاق نيفتاده و به طور اجتناب ناپذيري طيفي از منافع و ملاحظات دو طرف در آن درگير است. به قول ضرب المثل معروف انگليسي " the devil is in the detail"  «شيطان در جزئيات {خوابيده} است».  اين که سرانجام موضوع يمن چه خواهد شد و آيا رياض  به سمت حل و فصل آن ميرود يا همان رويه سابق را ادامه خواهد داد؟

روزنامه اصولگراي «رسالت» هم در اين مورد نوشت: آثار عملياتي توافق ايران و عربستان بايد متوقف شدن کارشکني سعوديها در تقابل با جمهوري اسلامي باشد. قطعا هر مذاکره اي ( خصوصا اگر منتج به بيانيه يا توافق شود )، داراي پيوست هايي عملياتي و ملموس مي باشد. اين قاعده در خصوص  توافق  بر سر عادي سازي روابط تهران -رياض نيز صادق است.آثار عملياتي اين توافق بايد خود را در آينده اي نزديک و در ترسيم روابط دوجانبه امنيتي -سياسي ميان طرفين و حتي انعقاد روابط چندجانبه منطقه اي با هدف تامين امنيت پايدار و تقويت مولفه هاي بازدارندگي جمعي نشان دهد. فراتر از آن، کارشکني هاي آشکار وپنهاني سعوديها در تقابل با اصل نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران قطعا بايد در آينده اي نزديک تحت تاثير عملياتي شدن توافقات مشترک ميان طرفين متوقف گردد.

روزنامه همشهري نوشت: توافق ايران و عربستان براي از سرگيري روابط دوجانبه، پس از 7سال، واکنشها و تحليلهاي بسياري را در رسانهها، محافل سياسي و شبکههاي اجتماعي بههمراه داشت که برخي از آنها رويکرد تضعيف و شبههسازي درباره دستاوردهاي «ديپلماسي همسايگي» جمهورياسلامي را پيگيري ميکردند. با وجود اينکه پس از انتشار خبر توافق تهران - رياض، با واکنش مثبت و استقبال کارشناسان و سياستمداران منطقهاي و حتي بينالمللي مواجه بوديم، اما جريانهاي معاند به سياق ماههاي اخير، تلاش کردند با شبههسازي، راهبرد بياهميت جلوه دادن موفقيتهاي ديپلماتيک بهدست آمده را پيگيري کنند. يکي از پرتکرارترين شبههها بهدنبال توافق ايران و عربستان، بازنشر تيتر رسانههاي اصولگرا در مقطع قطع روابط ديپلماتيک تهران رياض، بهويژه روزنامه کيهان بود که در آن شرايط، تيتر يک خود را به «ننگ رابطه با آلسعود از دامان جمهورياسلامي پاک شد» اختصاص داد. حال با استقبال رسانهها از اين توافق، برخي تلاش کردند با متناقضنمايي، جمهوري اسلامي و جريان انقلابي را به تناقضگويي متهم کنند. اين درحالياست که چنين رويکردي درآن مقطع، با توجه به تحولات رويداده، عکسالعملي طبيعي به خصومتورزيهاي سعودي بود و اکنون نيز حمايت از ديپلماسي همسايگي اولويتي محوري بهحساب ميآيد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه