چهارشنبه‌سوری نماد شرک و کفر نیست

فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: هر چیزی که در آن حاکمیت وارد شود اشتباه است، چه مراسم عزاداری امام حسین(ع) باشد و چه مراسم چهارشنبه آخر سال، حاکمیت باید سنتهای ملی را رها کند و اجازه دهد مردم خودشان آن را انجام دهند. عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: «اینکه عدهای بخواهند با چهارشنبهسوری دربیفتند غلط است، حضرت علی (ع) موقعی که مالکاشتر را به مصر فرستادند در آن نامه معروف به مالک نوشتند با سنتهای مردم درنیفت، لذا ما نباید با سنتهای مردم دربیفتیم که عدهای بخواهند در سخنرانیها بگویند چهارشنبهسوری غلط است. اینکه بخواهیم هر چیزی را مذهبی بدانیم فکر نادرستی است، بخشی از فرهنگ جامعه مربوط به سنتهایی است که دستاورد دینی نیستند، بلکه ممکن است دستاورد فرهنگ جامعه و عقاید دیرینه مردم باشند، هیچوقت هم دین با این سنتها درنمیافتد مگر اینکه براساس شرک و کفر باشد، مثلاً دین با آتشپرستی درمیافتد ولی به آتش بهعنوان یک نماد فکری بشر ایرادی نمیگیرد. چهارشنبهسوری نه نماد شرک و کفر است، و نه نماد چیزیکه با دین در تضاد باشد، جزو فرهنگ مردم و فرهنگ باستانی ایرانی است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه