تنش‌سازی حامیان «صیانت» در بهارستان

آرمان امروز: عبدالرضا مصري، نماينده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي که روز گذشته رياست جلسه را بر عهده داشت در واکنش به تذکر نماينده خرمآباد، که درمورد طرح صيانت از فضاي مجازي مطرح شده بود گفت: بيش از 10 جلسه بنده خدمت شما و دوستان ديگر بودم که ساعتها مسئله را مطرح کرديد. شما صبح امروز هم به بنده گفتيد که اين موضوع در جلسه علني مطرح نشود اما الان ميگوئيد در جلسه علني مطرح شود؟ ما انشاءالله اين موضوع را در دستورکار ميگذاريم.

مهرداد ويسکرمي، در جلسه علني روز گذشته (سه شنبه 23 اسفند ماه) مجلس شوراي اسلامي در تذکري شفاهي، بيان کرد: طرح مربوط به فضاي مجازي يک بار با رأي مجلس به صورت اصل 85 يعني بررسي و تصويب در کميسيون ويژه تصويب شد و بعد با جوسازي در اين موضوع تشکيک به وجود آمد و در صحن رأيگيري شد و صحن براي بار دوم به بررسي اين طرح در کميسيون مشترک رأي داد.

به علت جوسازي داخلي که عمدتاً در خارج از کشور هدايت ميشد، ادامه کار کميسيون درباره طرح مذکور متوقف شد. در يک جلسه غيرعلني مجلس هم به صورت غيرمتعارف رأي استمزاجي گرفته شد که در آنجا هم آراي مخالف و موافق نزديک به هم بودند و در نهايت موضوع به صحن برگشت و از ادامه کار کميسيون جلوگيري شد. نماينده مردم خرم آباد در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: سه سال از عمر مجلس ميگذرد و ما هنوز يک قانون درباره فضاي مجازي نداريم که مطالبه رهبري است. جنگ ترکيبي اخير و فيلترينگ هم نشان داد که فيلترينگ منتظر قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي نميماند و اين عيب بزرگ مجلس است که قانونگذاري را رها کرده و تصميمگيري درباره فضاي مجازي ندارد. هيئت رئيسه بايد اين موضوع را در دستورکار مجلس قرار دهد. بايد صحن مجلس درباره ادامه کار کميسيون مشترک تصميمگيري کند. از خرداد ماه به من قول دادند که اين موضوع را بررسي ميکنند و چند ماه ديگر به خرداد ميرسيم و قرار است دوباره خدمت حضرت آقا برويم. با چه رويي ميخواهيم بگوييم که فضاي مجازي ما قانون ندارد؟ چرا در جمهوري اسلامي قانوني براي فضاي مجازي نداريم، اين در حالي است که فضاي مجازي بسياري از کشورها قانونمنداست.

ويس کرمي گفت: چرا شهامت انقلابي بودن را از دست دادهايم و چهار تا بچه براي ما تصميمگيري ميکنند؟ اگر با هشدار ولي امر مسلمين از خواب بيدار نشويم، با لگد دشمن بيدار ميشويم که اغتشاشات اخير همه چيز را به خوبي نشان داد.

مصري، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بيش از 10 جلسه کار محتوايي درباره طرح مذکور انجام شده و کار متوقف نشده است، اظهار داشت: بسياري از وظايف در اختيار شوراي عالي فضاي مجازي است، پس کشور معطل نبوده است. شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي امنيت ملي اختيار تام داشته و خيلي خوب هم عمل کردند که آثار آن را ميبينيد. اما انشاءالله اين طرح در صحن مجلس مطرح ميشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه