ایدرو به‌ دنبال توازن منطقه‌ای صنعتی در کشور است

آرمان امروز:از مجموع ۴۶۵ شهرستان کشور ۱۰۷ شهرستان در منطقه یک، ۱۵۴ شهرستان در منطقه ۲ (در مجموع ۱۸ میلیون نفر جمعیت در مناطق یک و ۲)، ۱۲۶ شهرستان در منطقه ۳ و ۷۸ شهرستان در منطقه چهار (با مجموع جمعیت ۶۱ میلیون نفر در مناطق ۳ و ۴) واقع شدهاند. و بر اساس این دسته بندی مشوق های سرمایه گذاری در کشور تقسیم بندی شده است.

علی نبوی اظهار داشت: در برنامههای وزارت صمت، موضوع توسعه صنعتی و رسیدن به رشد اقتصادی در کوتاهمدت و سند چشمانداز ۱۴۰۴ برنامهریزی شده است

نبوی گفت: در این راستا پروژهای با عنوان توازن سرمایهگذاری تعریف شده که دو هدف توازن منطقهای صنعتی کشور و توازن در زنجیرههای تولیدی کشور را دنبال میکند.

وی افزود: در سال های گذشته مناطق مختلف کشور شاهد سرمایهگذاریهایی بوده ایم، بهطوری که در برخی شهرها حجم سرمایهگذاری صنعتی بسیار بیشتر از زیرساختهای آن شهر و منطقه بوده که منجر به آلودگی محیط زیست، مهاجرت و غیره شده است و در مقابل شهرهایی داریم که نرخ بیکاری و نرخ مهاجرت از آنها زیاد بوده و با چالشهایی مواجه شدهاند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه