ديگرگرايي و خودگرايي

click here cheats why women cheat on their husband
read married cheaters women who like to cheat

قرآن كريم ضمن دعوت به ديگرگرايي ميان خودگرايي و خداگرايي با دیگرگرایی منافاتي نمي بيند، زيرا این كار را موجب رضايت خدا از فاعل اخلاقي و به سود او می‌داند. از نظر اسلام، به طور معمول خير ديگران دست‌كم به اندازه خيري كه مستقيما عايد خود ما مي‌شود اهميت دارد. امام علي(ع) مي‌فرمايند: براي مردم به همان راضي شو كه براي خود رضايت مي‌دهي و به مردم همان بده كه دوست داري به تو داده شود. افزون بر اين، معمولا ترجيح دادن خير ديگران بر خير خود ارزشمندتر است و بدين ترتيب ايثار و مصاديق آن مانند انفاق در بسياري از موارد فضيلت اخلاقي به شمار مي‌آيند. قرآن كريم در مدح مومنان در سوره حشر مي‌فرمايد: و ديگران را بر خودشان ترجيح مي‌دهند، هر چند خود نيازمندند. حتي در امور معنوي مانند دعا نيز توصيه شده كه ديگران را بر خود مقدم بداريم. از امام حسن مجتبي(ع) روايت شده كه فرمودند: ديدم مادرم فاطمه زهرا (ع) شب جمعه را تا صبح به ركوع و سجود مشغول بود و براي مومنين و مومنات دعا مي‌كرد و آنان را نام مي‌برد، اما براي خود دعا نكرد پرسيدم مادر، چرا همان‌گونه كه براي ديگران دعا كردي براي خود دعا ننمودي. فرمودند: پسرم ابتدا همسايه، سپس خانه خود.(1)اما ديگرخواهي با خودگرايي حقيقي منافات ندارد، زيرا نتايج نيك آن به خود فاعل باز مي‌گردد. قرآن كريم در ادامه همان آيه‌اي كه ايثارگران را مي‌ستايد مي‌فرمايد: و كساني كه از بخل نفس حفظ شدند رستگاران اند.در روايات آمده دعا و طلب مغفرت براي مومنان موجب مي‌شود كه خداوند همان دعا را از جانب ايشان به دعاكننده بازگرداند و ايشان در روز قيامت براي دعاكننده طلب شفاعت كنند و خداوند به موجب آن، به وي نيكي عطا كند و از او بدي را بزدايد و بر درجه او بيفزايد.(2) البته، در مواردي نيز ممكن است ديگرگرايي با كمال حقيقي انسان تزاحم داشته باشد. در اين صورت، ديگرگرايي ارزش جايگزيني ندارد. بدين ترتيب، درباره ديگرگرايي نيز به رعايت حد وسط و حد اعتدال توصيه شده است. قرآن مجيد در سوره فرقان مي‌فرمايد: و آنان كه به هنگام انفاق، نه زياده روي مي‌كنند و نه تنگ مي‌گيرند و انفاق‌شان ميان آن دو حد در حد وسط و اعتدال است.

خداگرايي و خودگرايي

از نظر اسلام سعادت ابدي انسان ارزش ذاتي دارد و ملاك آن، به مقدار تقوا و قرب انسان به خداست كه در سايه اختيار خود انسان به دست مي‌آيد و اسلام به آن دعوت مي‌كند. اسلام ميان دعوت به كار براي سعادت حقيقي خود و كار براي خدا منافاتي نمي بيند.قرآن كريم در سوره نسا آيه 74 مي‌فرمايد: پس كساني كه زندگي دنيا را در مقابل به دست آوردن زندگي آخرت مي‌فروشند بايد در راه خدا پيكار كنند و كسي كه در راه خدا پيكار كند، پس كشته شود يا پيروز گردد به او پاداش بزرگي مي‌دهيم. قرآن كريم در مواردي كه دعوت به ديگرگرايي مي‌كند نيز ميان ديگرگرايي يا خودگرايي و خداگرايي منافاتي نمي بيند، زيرا همان كار موجب رضايت خدا از فاعل اخلاقي و به سود اوست.قرآن كريم سوره بقره آيه 272 مي‌فرمايد: و هر خيري كه به ديگران انفاق مي‌كنيد به نفع خودتان است در حالي كه تنها آن را براي رضاي خدا انفاق مي‌كنيد و هر خيري كه به ديگران انفاق كنيد به طور كامل به شما باز مي‌گردد و به شما ستم نخواهد شد.البته اسلام براي تشخيص خير و ارزش‌ها به تعقل فرا مي‌خواند و آن را اجمالا براي تشخيص ارزش اخلاقي مفيد و لازم مي‌داند. امام صادق (ع) مي‌فرمايد: آنچه اول هر امر و مبدا ومايه استحكام و آبادي هر چيز است و بدون آن هيچ چيز سود ندارد عقل است، همان عقلي كه خدا آن را براي مخلوقاتش زينت و نور قرار داده است. پس با عقل است كه بندگان خالق خود را مي‌شناسند و نيك را از بد تميز مي‌دهند.(3) از سويي تجربه عملي نيز درتشخيص برخي نتايج اعمال موثر است و بايد از آن سود برد. امام علي(ع) مي‌فرمايد: بدبخت كسي است كه از سود عقل و تجربه اي كه به او داده شده محروم باشد.

* منابع در دفتر روزنامه موجود است

read married cheaters women who like to cheat

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه