برشی از «خیابان بوتیک‌های خاموش»با وجود همه دشواری‌ها، نویسندگی تنها گزینه من بود
سرگشتگی در گذشته و حال 
مودیانو علیه فراموشی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه