اعتقاد قلبی نسبت به رفع تبعیض علیه زنان وجود ندارد 
سياست بدون حضور زنان متحجران را تقويت مي كند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه