حداکثر دریافتی یک طلبه در ماه ۷۰۰‌هزار تومان 
انتظار از اروپا براي عمل 
به تعهدات بي فايده است
گفت‌و‌شنودروبـــه‌رو
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه