بوریس جانسون به‌ خط پایان نزدیک شدديدار مقام‌هاي بلندپايه ايران و مصر در عمانديدار دو رهبر فلسطيني رقيب در الجزيرهماکرون: مذاکرات صلح خاورميانه جايگزين ندارداراده‌اي براي احياي برجام وجود نداردپيش‌روي فنلاند و سوئد تا پشت در ناتوروس‌ها در اوکراين خيال بازگشت ندارند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه