نبض «نماد پاريس» به شماره افتاد« انفرادي» در فاصله  ۱۶ ميلياردي «ديناميت»اميرعبداللهيان: «هِناس» روايتي صادقانه از زندگي شهيد رضايي‌نژاد استانتشار کتابي با بررسي نظريه فيلم‌نامه‌هاي اصغر فرهاديآهنگ متاليکا پس از ۳۶ سال پرفروش شدجلوگيري از خروج آثار مليبازيگران «لاست» و «بازي مرکب» در سريال تازه نتفليکس«ديو و دلبر» ۳۰ ساله شداظهارات عجيب گرشا رضايي درباره حاشيه‌هاي کنسرتش در زاهدان
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه