سياست‌گذاري‌هاي مبهم و سر  درگمي عموميدولت باعث شده مردم‌ به ما پرخاش کنندامروز عده‌اي حقوق بشر را دستمايه جهان‌خواري و سلطه‌گري کرده‌انددفاع دولت از نقش خود در مديريت بحرانخاتمي سخنانش در باره حجاب را اصلاح کردنبايد عقب ‌نشيني کرددر کنار دريا شهرهاي جديد ايجاد کنيد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه