مسئوليت اجتماعي و روابط عموميجشنواره روابط عمومي و مسئوليت اجتماعي؛ ۳۱ مردادماه برگزار مي شودروابط عمومي سرآمدي و مسئوليت اجتماعيروابط‌عمومي اول خود متحول شود
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه