مصوبه هاي استاني با پايان هاي نامعلومنتيجه مذاکرات برجام سوژه منازعات داخلي نشودمجلسي‌ها روي قوانين مصوب خود ايستادگي کنند۴ هزار زنداني در ديگر کشورها داريمرشادت جوانان ايراني در دوران اسارت تاريخ‌ساز شدحمايت از خانواده و جواني جمعيت در اولويت قرار بگيردمصوبات سفرهاي رئيس جمهوري پيگيري شوددولت بر رفع مشکلات مناطق محروم اهتمام ويژه دارددولت مذاکرات را عقلاني پيش برداميدواريم مذاکرات برجام به نفع مردم به پايان برسدرفتار ما با زندانيان مبتني بر آموزه‌هاي ديني و فرمايشات امام استپيگير حق‌آبه ايران از هيرمند هستيم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه