فوق‌العاده  ایرانوضعیت باورنکردنی گرت بیلمقابل انگلیس تمرکز نداشتیممی‌توانم برابر آمریکا بازی کنمخدا روزبه را خیلی دوست داشتغرور و اعتبارمان را پس گرفتیمهجرت از لب‌ها به قلب‌هابازتاب پیروزی ارزشمند ایران در رسانه‌های عربی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه