خاتمی هنوز هم مرجعیت جامعه را داردصدای مطالبات مردم شنیده می‌شود؟کشور امروز در معرض یک جنگ جهانی عظیم استدستور اژه‌اي، روي ريل اجراوزير نفت هرجا کم مي‌آورد از شوراي امنيت مايه مي‌گذاردمجلس استقلال داشت وزير کشور را برکنار مي‌کردنباید مصالح کشور فدای سیاسی‌کاری  شودجنجال در مجلس بر سر حوادث کردستان
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه