منشأ پرداخت‌هاي ميليوني دولت گذشته است

نماينده تهران در مجلس گفت: منشأ پرداخت‌هاي نامتعارف سال 1385 و سال‌هاي بعد، بخشنامه‌هايي است كه معاون اول دولت‌هاي نهم و دهم صادر كرد. محمود صادقي افزود: اين بخش‌نامه‌ها قانون مديريت خدمات كشوري را به انحراف كشاند. معلوم نيست بر چه اساس و مبنايي حقوق مديران را در رده‌هايي همسان و هم‌طراز مديرعامل بانك صنعت و معدن كردند و اصلا معلوم نيست حقوق مديرعامل بانك معدن و صنعت بر چه اساسي تعيين شده بود. اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاكيد بر اينكه عدالت در پرداخت‌ها بايد طبق ضابطه و قانون انجام شود، گفت: نمايندگان اصلاح‌طلب معتقدند عدالت در پرداخت‌ها بايد وجود داشته باشد و اگر تخلفي وجود دارد به‌طور قاطع با آن برخورد شود و صد البته تخلفات دولت گذشته در اين زمينه توجيه‌كننده تداوم تخلفات نيست. صادقي با بيان اينكه منتقدان پرداخت‌هاي ميليوني نسبت به تاريخ آغاز تصويب بي‌قانوني تغافل مي‌كنند، گفت: این ماجرا بخشي از تحركات اين روزهاي برخي افراد و جريان‌ها «سياسي» است. وي اظهار كرد: تا زيرساخت‌ها در حوزه وصولي‌ها و پرداخت‌ها اصلاح نشود، نوشتن طرح‌ نتيجه دلخواه طراحان را نخواهد داشت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه